Influence of the lug turbulator on dynamic combustion characteristics
ZHAO Shilong, LI Yafan, XIAO Hui, FAN Yuxin
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230214
Abstract FullText HTML PDF(3682KB) icon3 icon0
Semi-analytical modeling and vibration reduction analysis of composite thin plate with MFC
ZHANG Hui, SUN Wei, LUO Haitao
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220990
Abstract FullText HTML PDF(9082KB) icon10 icon2
Rapid thermal analysis method for film cooling coupled with thermal barrier coatings
ZHOU Yuanhao, LYU Dong, LIU Yingshi, ZHANG Xiaoxin, XU Jingliang
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230820
Abstract FullText HTML PDF(4970KB) icon0 icon0
Experimental and numerical study on flow and heat transfer characteristics of composite structure with impingement perforated plate and pin-fins
XIE Li, MA Li, CAO Jun, KONG Dehai, LIU Cunliang
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20240151
Abstract FullText HTML PDF(12803KB) icon4 icon0
Current situation and development trend of torque measuring device for turboshaft engine
LI Lixin, LIAO Mingfu, YU Suoyuan, LIU Sen, ZHOU Chunli
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220982
Abstract FullText HTML PDF(1713KB) icon2 icon0
Remaining life prediction of rolling bearings based on an EM-IKF collaborative algorithm
LI Junxing, ZHU Wenjin, QIU Ming, FU Huimin
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230251
Abstract FullText HTML PDF(1485KB) icon2 icon0
A method for early weak fault detection and diagnosis of rolling bearing
GUO Panpan, ZHANG Wenbin, CUI Ben, ZHAO Chunlin, YIN Zhipeng, LIU Biao, LIU Xiangjiang
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230443
Abstract FullText HTML PDF(4127KB) icon2 icon0
Forward frequency domain design method for integrating constant pressure drop control valve of aero-engine fuel servo system
ZHAO Wenshuai, WANG Xi, ZHOU Long, ZHOU Zhenhua, CHAI Wenwei, ZHANG Sheng
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230561
Abstract FullText HTML PDF(3858KB) icon5 icon0
Reliability evaluation for product based on similar lifetime model and data from similar products
JIA Xiang
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230571
Abstract FullText HTML PDF(1199KB) icon5 icon0
2024 No.9
2024 No.8
2024 No.7
Dynamic stress test method for high pressure turbine rotor of the dual-rotor aero-engine
QIAN Zhengwei, GUO Renfei, MA Liqiang, ZHANG Yansong, SUN Guoyu
2024, 39(9): 20220996.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220996
Abstract FullText HTML PDF(5069KB) icon24 icon8
Study on finite element method of thermal stress of turbine blade under large deformation
LUO Jie, HE Xu, LI Bin
2024, 39(9): 20220915.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220915
Abstract FullText HTML PDF(15441KB) icon23 icon5
Analysis of the influence of manufacturing error on the modal characteristics of disc-drum combined rotor
ZOU Cunjian, HAN Qingkai, ZHANG Hao, LU Chongshao, ZHAI Jingyu
2024, 39(9): 20220727.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220727
Abstract FullText HTML PDF(4891KB) icon18 icon8
Early fault alarm method of rolling bearing based on wavelet analysis and convolution neural network
LIU Xiyang, CHEN Guo, WEI Xunkai, LIU Yaobin, WANG Hao, HE Zhiyuan
2024, 39(9): 20220622.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220622
Abstract FullText HTML PDF(3303KB) icon45 icon17
Workable mode optimization design method for dual-rotor system with inter-shaft bearing
WANG Rui, LIAO Mingfu, CHENG Ronghui, CONG Peihong, LEI Xinliang
2024, 39(9): 20220623.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220623
Abstract FullText HTML PDF(1628KB) icon19 icon6
Reliability analysis of intermediate casing based on adaptive Kriging
DI Haoyuan, LI Hongshuang
2024, 39(9): 20220707.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220707
Abstract FullText HTML PDF(6412KB) icon22 icon8
Design and experiment of simulated specimen for fretting fatigue of turbine attachment
YAN Lin, HU Dianyin, TIAN Tengyue, MAO Jianxing, WANG Rongqiao
2024, 39(9): 20220606.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220606
Abstract FullText HTML PDF(2337KB) icon44 icon10
Virtual fatigue test technology of aero-engine turbine joint structure
HUANG Hongyang, HU Dianyin, ZHAO Yan, CHEN Gaoxiang, YAN Lin, PAN Jinchao
2024, 39(9): 20220620.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220620
Abstract FullText HTML PDF(5921KB) icon14 icon2
Numerical study on static and dynamic characteristics of an integral floating ring seal with shallow groove dynamic pressure
ZHAO Huan, JIANG Jinyu, SUN Dan, WANG Shuang, LI Yanpeng
2024, 39(9): 20220697.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220697
Abstract FullText HTML PDF(2943KB) icon35 icon4
Numerical investigation on bristles buoyancy effect of brush seals with fluid-structure interaction
SUN Jisheng, SUN Dan, ZHAO Huan, MU Wei, ZHANG Jieyi, WEN Shuaifang
2024, 39(9): 20220182.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220182
Abstract FullText HTML PDF(3304KB) icon14 icon3
Creep residual life prediction of DD6 single crystal superalloy considering microstructure evolution
YOU Wenchao, WANG Rongqiao, HU Dianyin, ZHAO Yan, PAN Jinchao, ZHANG Bin, CHEN Xiaosheng
2024, 39(9): 20220628.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220628
Abstract FullText HTML PDF(1791KB) icon52 icon13
Multi-objective optimization of propeller airfoil for general aviation aircraft
WANG Zhi, WANG Heming, WANG Zijing, XIANG Song
2024, 39(9): 20220636.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220636
Abstract FullText HTML PDF(28379KB) icon50 icon9
Effect investigation of combined variable speed of rotor/turboshaft engine power turbine on the performance
YI Weilin, CUI Zhiwei, ZHENG Tingkai
2024, 39(9): 20220077.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220077
Abstract FullText HTML PDF(1639KB) icon34 icon11
Influence study of flow angularity on measuring device in wind tunnel flow field calibration
CONG Chenghua, ZHAO Fang, YI Xingyou, YU Yongsheng, WANG Ning
2024, 39(9): 20220081.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220081
Abstract FullText HTML PDF(1323KB) icon24 icon5
Effect of throat size of turbine guide on performance of gas turbine starter
FAN Xiaoqian, WANG Yangbing, LIU Yiming, BAI Jie
2024, 39(9): 20230775.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230775
Abstract FullText HTML PDF(1357KB) icon25 icon8
System design of hybrid distributed electric propulsion aircraft
LI Jiacheng, SHENG Hanlin, CHEN Xin, SHI Haolan, ZHANG Tianhong
2024, 39(9): 20220693.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220693
Abstract FullText HTML PDF(2165KB) icon110 icon72
Effect of ship airwake active control on helicopter trimmed controls
YE Yi, CHEN Renliang
2024, 39(9): 20220646.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220646
Abstract FullText HTML PDF(3002KB) icon30 icon5
Optimization of kinematic parameters of 3D forward flapping wing
XU Qiyan, ZHU Jianyang, ZHU Mingkang, XIE Peng
2024, 39(9): 20220083.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220083
Abstract FullText HTML PDF(5433KB) icon17 icon3
Aerodynamic-propulsion coupling characteristics of distributed electric propulsion system
XU De, XU Xiaoping, XIA Jiyu, ZHOU Zhou
2024, 39(9): 20220681.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220681
Abstract FullText HTML PDF(5891KB) icon89 icon20
Numerical research on the flow field characteristics of the outdoor test stand under crosswind conditions
KANG Yiqin, WANG Sizhao, ZHANG Wei, XING Fei, ZHOU Wei
2024, 39(9): 20220689.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220689
Abstract FullText HTML PDF(3002KB) icon62 icon13
Influence mechanism of low-pressure turbine blade vibration on separation and transition at low Reynolds number
ZHANG Yingqiang, ZHANG Yanfeng, ZHU Miaoyi, DONG Xu, WANG Mingyang, LU Xingen
2024, 39(9): 20220631.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220631
Abstract FullText HTML PDF(25569KB) icon28 icon9
Application and technical analysis of ceramic composite combustor liner
ZENG Qinghua, CHEN Xuanwu, ZENG Qi, LI Ziwan, XIE Pengfu
2024, 39(9): 20220629.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220629
Abstract FullText HTML PDF(7107KB) icon51 icon18
Influences of the hub lobes on combustion instabilities in a coaxial staged combustor
ZHENG Weixin, ZHANG Zhihao, LYU Guangpu, LIU Xiao
2024, 39(9): 20230668.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230668
Abstract FullText HTML PDF(5406KB) icon15 icon1
Research and application of steady flow intake control method in icing wind tunnel engine intake simulation system
RAN Lin, YI Xian, ZHAO Zhao, XIONG Jianjun
2024, 39(9): 20220673.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220673
Abstract FullText HTML PDF(1232KB) icon43 icon3
Semiempirical prediction of Sauter mean diameter for pressure swirl atomizer based on instability theory
GAO Zhao, LIU Yuying, ZHANG Quan, HUANG Yong, WANG Donghui
2024, 39(9): 20220626.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220626
Abstract FullText HTML PDF(3920KB) icon31 icon16
Experiment of the effect of mixture filling rate on flame acceleration and DDT transition characteristics
ZHANG Yonghui, ZHANG Qibin, ZHAO Minghao, WANG Ke, FAN Minghua, FAN Wei
2024, 39(9): 20220690.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220690
Abstract FullText HTML PDF(4660KB) icon20 icon8
Film cooling performance and optimization of ellipse conical holes onturbine vanes leading edge
JIANG Yan, LI Haiwang, XIE Gang, ZHOU Zhiyu
2024, 39(9): 20220736.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220736
Abstract FullText HTML PDF(3031KB) icon34 icon6
Model solving and size optimization of dryout threshold for vertical micropillar evaporators
GAO Shenbao, JIAO Feng, HE Yongqing
2024, 39(9): 20220723.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220723
Abstract FullText HTML PDF(1516KB) icon26 icon9
Combustion and emission numerical simulation of shape morphing jet-stabilized combustor
QI Zhiwei, WANG Jifei, LIU Qiuhong
2024, 39(9): 20220725.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220725
Abstract FullText HTML PDF(4317KB) icon6 icon2
Simulation of the effect of interstage turbine burner pressure recovery factor on turbofan engine performance
XIAO Yang, GONG Jianbo, ZHANG Kun, LI Dan, TANG Dong
2024, 39(9): 20220679.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220679
Abstract FullText HTML PDF(2589KB) icon33 icon7
Dynamic characteristics of the lost motion of the reducer
SHI Zhaoyao, CHENG Huiming, YU Zhiyong, ZUO Guangxiang, YU Bo
2024, 39(9): 20230541.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230541
Abstract FullText HTML PDF(2147KB) icon21 icon5
Electrostatic monitoring of rolling bearings based on short-time Fourier transform and cepstrum
LIU Ruochen, GU Shuangshuang, SUN Jianzhong, ZUO Hongfu, BEI Shaoyi
2024, 39(9): 20220699.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220699
Abstract FullText HTML PDF(8458KB) icon46 icon6
Compound fault feature extraction of rolling bearing based on parameters adaptive CYCBD
XIANG Wei, LIU Shujie, LI Hongkun, CAO Shunxin, LYU Shuai, YANG Chen
2024, 39(9): 20220716.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220716
Abstract FullText HTML PDF(2160KB) icon28 icon14
Fault diagnosis of planetary gearbox based on improved composite multi-scale sample entropy
LI Wei, WANG Fuguang, WANG Dongsheng
2024, 39(9): 20220691.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220691
Abstract FullText HTML PDF(2457KB) icon48 icon9
Simulation and experimental study on static characteristics of multi-layer thrust foil bearing
XU Kefan, ZHANG Guanghui, HAN Jiazhen, HUANG Zhongwen, JI Shiwei
2024, 39(9): 20220672.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220672
Abstract FullText HTML PDF(3621KB) icon57 icon11
Contact load analysis of the duplex angular contact ball bearings with local defects
XU Endian, XU Tengfei, YANG Lihua, LI Zihang, HU Xilong, WANG Haoze
2024, 39(9): 20220443.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220443
Abstract FullText HTML PDF(3095KB) icon114 icon18
An improved EWT method for fault diagnosis of rolling bearings
SHENG Jiajiu, CHEN Guo, KANG Yuxiang, HE Zhiyuan, WANG Hao, WEI Xunkai
2024, 39(9): 20220677.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220677
Abstract FullText HTML PDF(3966KB) icon98 icon18
Ignition experiment and numerical simulation on a combustion heater with hydrogen and oxygen
FANG Xinxin, WU Jun, KANG Zhongtao, WANG Zhenfeng, ZHAI Xiaofei, LI Hongbin, HUANG Kewu, WANG Shimao, LIU Long, DAI Xiong
2024, 39(9): 20220821.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220821
Abstract FullText HTML PDF(4072KB) icon22 icon9
Effect of valve opening time difference on working process of 150 N hypergolic propellant liquid rocket engine
CHEN Ruida, TIAN Zeng, CHEN Hongyu, XU Hui
2024, 39(9): 20220683.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220683
Abstract FullText HTML PDF(4049KB) icon57 icon13
Investigations on thermal environment of launch pads during the two-nozzle launch vehicle launching
ZHAO Chengeng, LE Guigao, SU Yifei, SUN Zhongyi, WANG Yichen
2024, 39(9): 20220717.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220717
Abstract FullText HTML PDF(12963KB) icon50 icon11
Theoretical and experimental investigation on measurement error of pivot point excursion of flexible joint
ZHANG Jinyao, REN Junxue, XUE Muyao, TONG Yue, ZHENG Qing
2024, 39(9): 20220710.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220710
Abstract FullText HTML PDF(2903KB) icon19 icon3
Experimental study on transient characteristics of solid rocket motor exhaust plume
WEI Tianyu, FU Debin, LIU Haotian, FENG Zirui, LIU Lingyue
2024, 39(9): 20220088.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220088
Abstract FullText HTML PDF(2683KB) icon24 icon6
Structural parameters of pintle on transcritical combustion efficiency of liquid oxygen/methane engine
TAN Tianjun, ZHANG Bin, LI Zhiqiang, XIANG Jixin, XU Jifeng, REN He, ZHENG Xiaoxia
2024, 39(9): 20220825.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220825
Abstract FullText HTML PDF(3331KB) icon22 icon8
Effect of equivalence ratio on kerosene-hydrogen-air rotating detonation propagation at room temperature
HUANG Hanli, LYU Yajin, ZHENG Quan, WU Mingliang, XIAO Qiang, WANG Fang, WENG Chunsheng
2024, 39(9): 20220712.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220712
Abstract FullText HTML PDF(2869KB) icon44 icon13
Investigation on test modeling criteria for multistage turbine
SHI Yan, ZHOU Shengyun, HUANG Dan, PENG Shenghong
2024, 39(9): 20240143.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20240143
Abstract FullText HTML PDF(7386KB) icon27 icon13
Effect of axial spacing on tonal noise of a single-stage fan
SHU Wangjian, CHEN Congcong, DU Lin, SUN Xiaofeng
2024, 39(9): 20220692.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220692
Abstract FullText HTML PDF(3651KB) icon66 icon14
Influence of tapered bridge holes on impingement double wall cooling for gas turbine blade
LIU Yusong, ZHU Hua, YAN Biao, LI Liang
2024, 39(9): 20220718.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220718
Abstract FullText HTML PDF(4890KB) icon17 icon6
Steam turbine blade sequencing method based on TILS algorithm
LIU Yi, GUO Chuangqiang, ZHU Yingyuan, ZHANG Qingli
2024, 39(9): 20220612.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220612
Abstract FullText HTML PDF(1286KB) icon18 icon5
Study on airworthiness compliance demonstration method of aeroengine components fabricated through selective laser melting technique
GUO Jing, HE Xin, ZHOU Chenyang, FU Qiuju, LIU Wei, WANG Tianyuan, WU Yu
2024, 39(9): 20230765.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230765
Abstract FullText HTML PDF(1221KB) icon19 icon3
Calculation method of deposition electrostatic charging current for aircraft
TONG Chen, LI Hailong, SHANG Jiawei, DUAN Zemin, SI Xiaoliang, LI Zhibao, HUANG Yeyuan, SUN Guoqing, YAN Wei, QIU Shanliang
2024, 39(9): 20220633.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220633
Abstract FullText HTML PDF(2072KB) icon24 icon5
Fast automatic correction method for component characteristics of the identification dynamic model of VCE
ZOU Zelong, HUANG Jinquan, ZHOU Xin, ZHOU Wenxiang, LU Feng
2024, 39(9): 20220680.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220680
Abstract FullText HTML PDF(2646KB) icon41 icon7
Prediction and analysis of LTO pollutant emission characteristics of supersonic engine
YANG Xiaojun, HE Honglin
2024, 39(8): 20220503.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220503
Abstract FullText HTML PDF(3339KB) icon56 icon7
Enhanced heat transfer performance and flow resistance characteristics of the double-wall cooling structures with jet impingement and pin fins
WEI Hong, ZU Yingqing
2024, 39(8): 20220489.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220489
Abstract FullText HTML PDF(3648KB) icon100 icon24
Research on experimental simulation method of non-uniform inflow under high temperature and strong swirling condition
LIU Yunpeng, ZHANG Juxing, DI Dong, YAN Yingwen
2024, 39(8): 20220071.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220071
Abstract FullText HTML PDF(15784KB) icon39 icon8
Numerical study on heat exchange performance for three-dimensional methane pre-cooler
LUO Jiamao, YOU Jin, JIAO Si, YANG Shunhua, BO Zemin, XIAO Yunlei
2024, 39(8): 20220603.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220603
Abstract FullText HTML PDF(7478KB) icon35 icon5
Numerical study on the breakup and atomization characteristics of crossflow under time-varying flow conditions
ZHANG Quan, LIU Yuying, LIU Kunlin, GAO Zhao, XIE Yi
2024, 39(8): 20220608.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220608
Abstract FullText HTML PDF(3201KB) icon30 icon8
Research on the vortex breakdown and pressure loss characteristics in the cavity with anti-swirling waist circular drum hole
SHEN Wenjie, WANG Suofang, ZHANG Xindan
2024, 39(8): 20220075.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220075
Abstract FullText HTML PDF(14413KB) icon22 icon5
Influence of coolant inlet angle on endwall leakage flow film cooling performance
TANG Runze, LI Haiwang, ZHOU Zhiyu, XIE Gang
2024, 39(8): 20230762.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230762
Abstract FullText HTML PDF(2850KB) icon34 icon6
Detonation-initiation characteristics of the bi-component mixture fuel
ZHANG Jin, JIANG Yuguang, WANG Zhisheng, ZHANG Qibin, FAN Wei
2024, 39(8): 20220604.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220604
Abstract FullText HTML PDF(1605KB) icon42 icon5
Dynamic response characteristics of semi-infinite pressure tube
XU Longchao, WANG Xionghui, LIU Yunpeng, YAN Yingwen, LONG Shanshan
2024, 39(8): 20220579.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220579
Abstract FullText HTML PDF(16568KB) icon94 icon14
Investigation on flow and heat transfer mechanism of corrugated internal cooling channel of turbine cascades
WU Chenhan, CHAI Junsheng, YANG Xiaoquan, DIN Jue, WENG Peifen
2024, 39(8): 20220073.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220073
Abstract FullText HTML PDF(3282KB) icon41 icon3
Study of film cooling characteristics on plug of two-dimensional (2-D) plug nozzle
CHEN Jing, SHAN Yong, ZHANG Xuyong, ZHENG Jiansheng
2024, 39(8): 20220080.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220080
Abstract FullText HTML PDF(4885KB) icon31 icon2
High temperature cooling experiment of gas film hole based on infrared temperature measurement technology
YANG Zhifang, GUO Chunhai, LIU Tong, MA Licheng, ZHANG Wenwu
2024, 39(8): 20220496.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220496
Abstract FullText HTML PDF(5529KB) icon68 icon8
Experimental study on injection characteristics of near/supercritical RP-3 aviation kerosene
GE Hao, FAN Yuxin, WANG Weili, YUE Chen, CAO Chenghao, LIU Yian
2024, 39(8): 20220614.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220614
Abstract FullText HTML PDF(2755KB) icon36 icon7
Temperature field analysis of cryogenic propellant tanks with deep subcooling cycle
ZHANG Liang, WANG Bin, LI Yang, LI Chao, SHA Zhaoming, LUO Yun, WANG Wen
2024, 39(8): 20220588.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220588
Abstract FullText HTML PDF(3104KB) icon31 icon6
Simulation analysis of low-frequency combustion stability of a hydrogen oxygen gas generator
ZHANG Ya, TIAN Yuan, PAN Liang, KONG Weipeng
2024, 39(8): 20220593.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220593
Abstract FullText HTML PDF(2388KB) icon40 icon5
Simulation analysis of staged startup of large thrust LOX/kerosene staged combustion rocket engine
ZHANG Ruiwen, LI Bin, WANG Dan, ZHANG Xiaoguang
2024, 39(8): 20220555.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220555
Abstract FullText HTML PDF(2449KB) icon65 icon15
Performance and structural scheme design of the diffuser for attitude and orbit control engines with high chamber pressure and large flow rate in mid-high-altitude simulation test
CHAO Lide, GUO Hongjie, ZHANG Yuan, XU Yong, LIANG Guozhu
2024, 39(8): 20220956.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220956
Abstract FullText HTML PDF(2899KB) icon38 icon7
Influence of injector structure details on mixing characteristics of continuous detonation engine
KONG Weipeng, LIU Qian
2024, 39(8): 20220558.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220558
Abstract FullText HTML PDF(3405KB) icon52 icon9
Numerical study on powder fluidization and conveying characteristics of powder supply device with built-in intake under high-pressure
REN Guanlong, SUN Haijun, XU Yihua, HU Xiaoan, LI Chao
2024, 39(8): 20220595.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220595
Abstract FullText HTML PDF(11797KB) icon45 icon9
Effects of acceleration overload on combustion characteristics of HTPB/AP/Al propellant
HE Ye, LI Junwei, TIAN Zhongliang, QIN Shengfu, XU Tuanwei, DING Miao, WANG Ningfei
2024, 39(8): 20220067.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220067
Abstract FullText HTML PDF(10619KB) icon53 icon10
Effect of suction position on inlet performance of solid rocket ramjet
NIU Yupeng, WU Zhiwen, ZHANG Zhihui, CHEN Pengxin, ZHANG Yiqiao, ZHANG Xu
2024, 39(8): 20220507.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220507
Abstract FullText HTML PDF(8676KB) icon29 icon3
Simulation of automatic actuator fault in a low-thrust rocket engine test system
YU Ruibo, SHI Qiyu, ZHANG Lihui, DUAN Na
2024, 39(8): 20220564.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220564
Abstract FullText HTML PDF(2061KB) icon39 icon8
Analysis of vibration characteristics of inter-shaft bearing with local defects based on multi-body dynamics
TIAN Jing, AI Xinping, ZHANG Fengling, WANG Zhi, WANG Cai
2024, 39(8): 20220521.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220521
Abstract FullText HTML PDF(3528KB) icon19 icon5
Damage extent identification method of typical rolling bearing faults based on acoustic emission multi-parameter fusion
LUAN Xiaochi, SHA Yundong, LI Zhuang, GUO Xiaopeng, ZHAO Yu, LIU Gongmin
2024, 39(8): 20220512.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220512
Abstract FullText HTML PDF(4965KB) icon35 icon13
Simulation method of hail impacting on fan blades and experiments
SHEN Qingyang, HE Lingchuan, LI Fangjuan, GU Yuanxing, ZHAO Chaojun
2024, 39(8): 20220617.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220617
Abstract FullText HTML PDF(4563KB) icon27 icon16
Unbalanced identification method of counter rotating propeller fan considering harmonic coupling
LONG Yuda, CHEN Lifang
2024, 39(8): 20220533.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220533
Abstract FullText HTML PDF(3247KB) icon39 icon6
Influence of elastic ring structural parameters on ERSFD dynamic system characteristics
QIN Yuanjie, LIU Binbin, YIN Bifeng, HAO Long, ZHAO Qingjun, ZHAO Wei
2024, 39(8): 20220616.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220616
Abstract FullText HTML PDF(3157KB) icon33 icon8
Sloshing analysis and anti-sloshing structure optimization of a wing fuel tank
TANG Zuomin, JIANG Chunying, LU Mowu, PEI Xiuguo, YIN Siyu
2024, 39(8): 20220506.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220506
Abstract FullText HTML PDF(21092KB) icon33 icon11
Feature extraction of bearing outer ring fault for encoder installation error suppression
XU Wantong, GUO Yu, CHEN Xin
2024, 39(8): 20220584.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220584
Abstract FullText HTML PDF(2827KB) icon31 icon7
Wear optimization design of rolling linear guide based on Kriging model
LIN Daojie, LIANG Yi, ZHU Yanfang, OU Yi, FENG Hutian
2024, 39(8): 20220078.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220078
Abstract FullText HTML PDF(4153KB) icon23 icon5
Influence of geometric parameters of nacelle pressure relief door on flow characteristics
JI Jiayuan, DENG Yang, LIU Tianyi, HE Peng, MA Shuai, XIAO Zhongyun
2024, 39(8): 20220556.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220556
Abstract FullText HTML PDF(4377KB) icon49 icon4
Review on aircraft secondary power system
ZHOU Zhou, LIU Chuang, ZHU Xuezhong, ZHU Shushu
2024, 39(8): 20220561.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220561
Abstract FullText HTML PDF(3688KB) icon122 icon22
Turbine through flow design based on time-marching method
JIANG Zhuyu, FAN Zhaolin, QIU Ming, YE Wenming
2024, 39(8): 20220072.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220072
Abstract FullText HTML PDF(2881KB) icon29 icon10
Comparative analysis on aircraft and engine integration performance of RBCC engines with different fuels
DU Jinfeng, JIA Linyuan, CHEN Yuchun, ZHENG Sihang, ZHENG Shangzhe
2024, 39(8): 20230310.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230310
Abstract FullText HTML PDF(2306KB) icon41 icon14
Analysis on influence of aerodynamic interference on noise characteristics of coaxial rigid rotor in hover
JIANG Lusheng, LI Shangbin, QIU Fengchang, FAN Feng, HUANG Shuilin
2024, 39(8): 20220591.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220591
Abstract FullText HTML PDF(5276KB) icon50 icon12
Numerical simulation of mixing characteristic of rear variable area bypass injector with lobed structure
LIU Runfu, HUANG Yue, LI Zhenyao, ZHANG Huiliu, YOU Yancheng
2024, 39(8): 20220594.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220594
Abstract FullText HTML PDF(2091KB) icon80 icon11
APU exhaust temperature prediction based on EMD-LSTM model
WANG Xiaoyan, BAI Xianming, SONG Ci, MAO Zijian
2024, 39(8): 20220076.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220076
Abstract FullText HTML PDF(1168KB) icon29 icon4
Online actuator parameter estimation method for aero-engine control system
JI Chunsheng, WANG Yuan, LU Junjie
2024, 39(8): 20220574.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220574
Abstract FullText HTML PDF(2037KB) icon54 icon6
Design and verification of engine control system with digital electronic backup
LI Chen, WEN Binhe, ZUO Wei, GAO Minming, HAN Chongpeng
2024, 39(8): 20220602.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220602
Abstract FullText HTML PDF(2247KB) icon34 icon4
Multiple-model self-calibration unscented Kalman filter method
YANG Haifeng, WANG Yuxiang
2024, 39(8): 20220516.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220516
Abstract FullText HTML PDF(854KB) icon9 icon3
Numerical analysis on performance of hydrodynamic-hydrostatic hybrid mechanical seals for turbopumps
MENG Xiangkai, XIAO Yuanhang, ZHAO Wenjing, JIANG Jinbo, PENG Xudong
2024, 39(8): 20220580.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220580
Abstract FullText HTML PDF(1851KB) icon65 icon14
Qualitative influence of blade machining deviation on cascade critical angle of attack
LI Xiangjun, LU Qing, YOU Fuhao, ZHU Zhengyu, DONG Jiezhong
2024, 39(8): 20220202.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220202
Abstract FullText HTML PDF(7750KB) icon76 icon26
Numerical simulation of transonic compressor with inlet distortion based on body-force model
QIU Jiahui, YANG Chen, ZHAO Hongliang, ZHANG Min, DU Juan, NIE Chaoqun
2024, 39(8): 20220526.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220526
Abstract FullText HTML PDF(26274KB) icon44 icon13
Flow field in clearance of dynamic pressure gas foil bearing withpartical slip
ZHANG Jingyang, SUN Yijian, LYU Yuanwei, ZHANG Jingzhou, CHEN Weidong, LIU Chenchen
2024, 39(8): 20220568.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220568
Abstract FullText HTML PDF(3389KB) icon54 icon6
Effect of endwall SJA on the corner separation of compressor cascade
ZHENG Weixin, ZENG Cong, CHEN Shaowen
2024, 39(8): 20230563.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230563
Abstract FullText HTML PDF(4028KB) icon15 icon4
Analysis and verification of the quasi-dynamic model for the three-point contact ball bearing
TANG Rui, GAO Lixia, YU Dan, LI Yanjun, LI Guilin
2024, 39(8): 20230068.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230068
Abstract FullText HTML PDF(2172KB) icon55 icon19
Performance analysis and test research of high temperature and high speed hybrid ceramic ball bearings
ZHENG Yanwei, LIU Gongping, ZHAO Binhai, HAO Daqing, CHEN Houqing
2024, 39(8): 20210402.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210402
Abstract FullText HTML PDF(1414KB) icon214 icon268
RUL prediction for aero-engines based on Copula similarity
XU Xianxin, LI Juan, SUN Xiuhui, DAI Hongde
2024, 39(8): 20220576.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220576
Abstract FullText HTML PDF(1072KB) icon46 icon10
2024, 39(7): 1-4.  
Abstract FullText HTML PDF(368KB) icon40 icon3
Experimental study on the effect of cavitation of squeeze film damper under low oil supply pressure
CHEN Yalong, MA Huifang, HUANG Yanzhong, ZHANG Guanghui
2024, 39(7): 20220061.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220061
Abstract FullText HTML PDF(11323KB) icon48 icon11
Remaining useful life prediction for piston pump based on HP filter and Wiener process
GAO Wenke, WANG Zhuangzhuang, ZHANG Xiwen, WANG Shengyao, JI Hong
2024, 39(7): 20230217.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230217
Abstract FullText HTML PDF(3056KB) icon104 icon43
High-temperature fatigue life prediction model of GH4169 electron beam welding joint
LIU Xiaogang, LI Zhanghui, YU Shengji, PENG Weiping
2024, 39(7): 20220418.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220418
Abstract FullText HTML PDF(2427KB) icon30 icon9
Damage analysis of thrust chamber wall structure under the creep-fatigue interaction
WANG Hongjian, WANG Chao, SHI Wei, DU Dahua
2024, 39(7): 20220481.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220481
Abstract FullText HTML PDF(1352KB) icon65 icon9
Fault diagnosis method of rolling bearing based on joint LLE and SSR
ZHANG Kangzhi
2024, 39(7): 20230263.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230263
Abstract FullText HTML PDF(6470KB) icon25 icon4
Characteristics and experimental verification of “critical following speed” on rotor system
ZHOU Xuan, LIAO Mingfu, HOU Lizhen, ZHU Donghua, WANG Rui, JING Yanting
2024, 39(7): 20230690.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230690
Abstract FullText HTML PDF(2554KB) icon46 icon9
Prediction of assembly eccentricity and optimization of installation phase for short precision bolted connection structures
ZHANG Yingzhi, SUN Huibin, YAN Cheng, KUANG Qiao
2024, 39(7): 20220421.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220421
Abstract FullText HTML PDF(3008KB) icon30 icon7
Influence of shunt injection on dynamic characteristics of labyrinth seals and its effectiveness analysis
ZHANG Naidan, ZHANG Wanfu, ZHOU Qinghui, GU Qianlei, LI Chun
2024, 39(7): 20220479.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220479
Abstract FullText HTML PDF(9216KB) icon43 icon14
Multiple frictional dynamic absorber for rotors and its vibration attenuation characteristics
YANG Geng, WANG Shuai, ZHENG Changjun, BI Chuanxing
2024, 39(7): 20220488.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220488
Abstract FullText HTML PDF(2525KB) icon53 icon9
Theoretical and numerical study on flow-induced vibration of exhaust tower in a cryogenic wind tunnel
ZHANG Wei, GAO Xinxin, GAO Rong, ZHANG Xiaobin, CHENG Jun
2024, 39(7): 20220422.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220422
Abstract FullText HTML PDF(2832KB) icon31 icon6
Effects of windward angle on aerodynamic characteristic of drogue
WU Jinhua, HUANG Xia, LIU Zhitao, GUO Linliang, ZHANG Lei
2024, 39(7): 20220524.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220524
Abstract FullText HTML PDF(3945KB) icon32 icon5
Aircraft-engine integrated performance analysis of turbo-electric distributed propulsion
WANG Xiaochen, CHEN Yuchun, JIA Linyuan
2024, 39(7): 20210700.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210700
Abstract FullText HTML PDF(2460KB) icon68 icon24
Analysis and application of relationship between Reynolds number index and Reynolds number ratio
NI Ming, WEI Zuojun, ZHAO Chenyan, REN Guangming, GAN Xiaohua
2024, 39(7): 20220397.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220397
Abstract FullText HTML PDF(1902KB) icon50 icon10
Shock-wave/boundary-layer interactions on wedge with sawtooth leading edge
BU Weijun, XIE Lyurong, LIN Huachuan, PAN Jifu, YU Pinghe
2024, 39(7): 20220474.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220474
Abstract FullText HTML PDF(16311KB) icon32 icon5
Overall planning of aero-engine assembly based on improved flower pollination algorithm
ZHANG Bin, LU Hongyi, SONG Hanqiang, LIU Shun, YANG Yucheng, SANG Doudou
2024, 39(7): 20220420.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220420
Abstract FullText HTML PDF(1486KB) icon40 icon12
Engine knock recognition based on wavelet domains denoising and convolutional neural network
HU Chunming, LIU Zheng, LIU Na, SONG Xijuan, DU Chunyuan
2024, 39(7): 20220414.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220414
Abstract FullText HTML PDF(2716KB) icon20 icon5
Atomization characteristics of planar prefilming nozzle
LIU Kai, LI Zongyu, ZENG Wen, WANG Fang
2024, 39(7): 20220062.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220062
Abstract FullText HTML PDF(17975KB) icon35 icon4
Outlet temperature field measurement for small annular combustor by gas analysis
ZI Hailin, MA Ying, ZHANG Yang, LI Wei, ZHANG Xian
2024, 39(7): 20220212.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220212
Abstract FullText HTML PDF(1964KB) icon38 icon8
Response surface characteristic analysis of jet precooling on aero-engine inlet temperature
FENG Shuang, LI Baokuan, YANG Xiaoxi, XIE Yeping, ZHANG Haiyang
2024, 39(7): 20220131.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220131
Abstract FullText HTML PDF(10220KB) icon78 icon6
Influence of cruise altitude on water contaminant formation in aircraft fuel tank
YANG Wenju, SHAO Lei, ZENG Xianjun, ZHOU Baocheng, HE Jiawei, YANG Jiahao
2024, 39(7): 20220487.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220487
Abstract FullText HTML PDF(1144KB) icon40 icon3
Compressor variable stator vane model performance correction based on backbone map
LI Bin, YAN Hongming, LI Fanggang, CAO Chuanjun, DU Hui
2024, 39(7): 20220459.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220459
Abstract FullText HTML PDF(2198KB) icon64 icon8
Integrated design optimization of blade and casing treatment in axial compressor
FAN Zhonggang, BA Dun, QIU Jiahui, YANG Chen, DU Juan
2024, 39(7): 20220069.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220069
Abstract FullText HTML PDF(6413KB) icon49 icon13
Passive control strategy for flow quality of linear cascade wind tunnel
CAI Ming, GAO Limin, JIN Wenhao, LEI Xiangfu
2024, 39(7): 20220482.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220482
Abstract FullText HTML PDF(6297KB) icon46 icon8
Experiment and mechanism analysis on the effect of waves on the performance of high-subsonic profile
YANG Guang, GAO Limin, WANG Haohao, HUANG Ping
2024, 39(7): 20220480.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220480
Abstract FullText HTML PDF(6246KB) icon40 icon4
High-accuracy experimental analysis and correction of blade tip timing measurement error
MENG Yiming, XIAO Zhicheng, OUYANG Hua
2024, 39(7): 20220475.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220475
Abstract FullText HTML PDF(4770KB) icon67 icon19
Effect of blockage rate on spray characteristics of liquid-liquid pintle multi-injector elements
WANG Kai, TANG Liang, LEI Fanpei, YANG Anlong, ZHOU Lixin
2024, 39(7): 20220419.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220419
Abstract FullText HTML PDF(8911KB) icon44 icon11
Force on the pintle of pintle variable thrust solid rocket motor
WU Tingwen, WANG Jianru, BAI Yanjun, ZHANG Pu
2024, 39(7): 20220472.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220472
Abstract FullText HTML PDF(3074KB) icon130 icon32
Spatiotemporal reduced-order model of supersonic exhaust plume based on proper orthogonal decomposition
SUN Ao, NIU Qinglin, WANG Xiaobing
2024, 39(7): 20230419.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230419
Abstract FullText HTML PDF(3605KB) icon35 icon13
Calculation method of thrust target value for civil aircraft
LI Yi, SU Sanmai, LIANG Kaiheng, ZHU Tianyu
2024, 39(7): 20220454.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220454
Abstract FullText HTML PDF(2627KB) icon139 icon13
【Structure,Strength and Vibration】
Creep analysis of single crystal turbine blade under typical mission cycle
SHI Duoqi, ZHANG Yuman, SUI Tianxiao, YANG Xiaoguang
2024, 39(6): 20210702.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210702
Abstract FullText HTML PDF(1771KB) icon383 icon392
Development and application of virtual flight balance measurement device for aircraft with lateral jet
MIAO Lei, ZHAO Zhongliang, LI Hao, XU Zhiwei, ZHOU Miwen
2024, 39(6): 20230384.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230384
Abstract FullText HTML PDF(2953KB) icon92 icon53
Modeling and robust optimization of grinding and polishing parameters of support casing
ZENG Ai, HUANG Fei, WANG Yuquan, YANG Bintao, ZHANG Yu
2024, 39(6): 20220678.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220678
Abstract FullText HTML PDF(2000KB) icon79 icon39
Research on peeling propagation characteristics of outer ring of ball bearings based on wear particles analysis
YANG Jinglai, BU Jiali, TONG Wenwei, LIU Dongxu, HAO Yanlong, HE Shan
2024, 39(6): 20230666.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230666
Abstract FullText HTML PDF(4540KB) icon65 icon27
Experiment on dynamic characteristics of squeeze film damper with different groove
HUANG Yanzhong, ZHANG Guanghui, MA Huifang, CHEN Yalong, GONG Wenjie
2024, 39(6): 20210705.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210705
Abstract FullText HTML PDF(3228KB) icon246 icon210
Numerical simulation and test of AlN ceramic jet vane
BAI Haotong, SHI Zhonglun, XUE Haifeng, CAI Hongming
2024, 39(6): 20210698.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210698
Abstract FullText HTML PDF(12980KB) icon163 icon30
Analysis of mechanical properties of SiCp/Al composites based on three-dimensional random meso-model
TIAN Xueliang, XU Ying, WANG Xuemin, CUI Haitao, JIANG Pengchen, ZHANG Hongjian, HAN Qinan
2024, 39(6): 20210687.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210687
Abstract FullText HTML PDF(5987KB) icon97 icon35
Analysis on film flow characteristics of high lifting air static thrust bearings
XIN Xiaocheng, LONG Wei, GAO Hao, WANG Ping, LIU Yunlong
2024, 39(6): 20220415.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220415
Abstract FullText HTML PDF(7486KB) icon64 icon22
Study on installation location of dry friction damper for helicopter supercritical tail drive shaft
SONG Liyao, WANG Dan, CAO Peng, CHEN Bai, ZHU Rupeng
2024, 39(6): 20220409.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220409
Abstract FullText HTML PDF(3990KB) icon75 icon30
cover

Founded in 1986, monthly

Sponsor: Aviation Industry Corporation of China

Sponsored by: Chinese Society of Aeronautics Beijing University of Aeronautics and Astronautics

ISSN: 1000-8055 CN: 11-2297/V

Elegance of the chief editor

More+

Virtual Special Issue

More+

Download CenterMore+

Contact Us

Postal Code:102206

Tel:010-61716749

Email:JAP@buaa.edu.cn

Website:http://www.jasp.com.cn

Address:

《Journal of Aerospace Power》