Scheme and performance analysis of a hybrid power system for two stroke aviation heavy fuel piston engine
WANG Yukun, SHAO Longtao, YU Tao, GENG Tai, XU Zheng, ZHOU Yu
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230203
Abstract FullText HTML PDF(3255KB) icon12 icon2
History and trends in the development of safety standards for sustainable aviation fuels
GAN Chenyu, DING Shuiting, QIU Tian, MA Qinglin, BAO Shengyu
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230201
Abstract FullText HTML PDF(1072KB) icon33 icon10
Numerical and experiment of morphing skin based on equivalent thermoelastic energy method
ZHANG Wei, MA Yueyin, CAI Qingqing, GAO Xinyu, NIE Xutao
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220976
Abstract FullText HTML PDF(2257KB) icon14 icon1
Experiment on buzz characteristics of two-dimensional,twin-duct supersonic inlet
WEN Yufen, ZHANG Zheng, ZHANG Weiqun, HAO Sisi, ZHANG Yuan
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220979
Abstract FullText HTML PDF(2850KB) icon18 icon5
Influence of slope-wall confinement step on flame macrostructure
QIN Ziyu, HAN Xiao, LI Lei, LIN Yuzhen, WANG Sirui, XU Liangliang
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230225
Abstract FullText HTML PDF(4040KB) icon5 icon1
Research on numerical simulation of flow field and sound field of counter-rotating propeller
LI Guangming, DING Jue, CHEN Zhengwu, TONG Fan, YANG Xiaoquan, TANG Xiaolong
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220793
Abstract FullText HTML PDF(13794KB) icon24 icon6
Experimental and numerical study on flow and heat transfer characteristics of composite structure with impingement perforated plate and pin-fins
XIE Li, MA Li, CAO Jun, KONG Dehai, LIU Cunliang
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20240151
Abstract FullText HTML PDF(12276KB) icon11 icon4
Impact of cross-flow on the aerodynamic load of propeller for stratospheric airship
NIE Bo, WANG Haifeng, DU Chenxi, MA Jiexiang
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230207
Abstract FullText HTML PDF(6025KB) icon14 icon4
Review of solar UAV power system
ZHANG Shu, LIU Xuan, WANG Chen, YUE Fengfa, GUAN Yueshi, WANG Yifeng
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220792
Abstract FullText HTML PDF(4251KB) icon17 icon4
2024 No.10
2024 No.9
2024 No.8
Methodology of life prediction for thermal barrier coatings in engineering design
JING Fulei, TANG Shibai, WEN Quan, YANG Junjie, HU Dianyin, FAN Xueling, ZHANG Tao, WU Jian
2024, 39(10): 20220853.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220853
Abstract FullText HTML PDF(2014KB) icon196 icon39
Numerical calculation on resistance characteristics of metal foam
ZHANG Lifen, GE Xin, HU Xinglong, WEI Ruirong, YU Bangtuo, LIU Zhenxia
2024, 39(10): 20220638.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220638
Abstract FullText HTML PDF(9388KB) icon31 icon4
Influence of variable temperature circulating air on turbine guide vane life
CHEN Yingtao, LIANG Shuwei, AI Yanting, LIANG Zijian
2024, 39(10): 20220834.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220834
Abstract FullText HTML PDF(3434KB) icon43 icon10
Development of aero-engine corrosion sensitivity test system
MA Pingchang, LIU Yue, GAO Fei, RUI Peng, XU Haibo
2024, 39(10): 20220835.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220835
Abstract FullText HTML PDF(1777KB) icon29 icon6
Structural robust optimization design of beam seal
LIU Yong, REN Xinjiang, YAN Fangchao
2024, 39(10): 20220868.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220868
Abstract FullText HTML PDF(1757KB) icon18 icon6
Prediction of the swing fatigue life of flexible joint based on cracking energy density
ZHANG Jinyao, REN Junxue, XUE Muyao, TONG Yue, ZHENG Qing, TANG Haibin
2024, 39(10): 20220826.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220826
Abstract FullText HTML PDF(4572KB) icon60 icon12
Dynamic characteristics analysis of the complex rotor-blade system for the aero-turboshaft engine
JIN Miao, WANG Ailun, WANG Qingshan, YIN Yijun, HENG Xing, ZHANG Haibiao
2024, 39(10): 20220739.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220739
Abstract FullText HTML PDF(8549KB) icon37 icon20
Vibration and noise analysis of fuel pump regulator under combined load
HU Xueman, HOU Liang, BU Xiangjian, ZHOU Yibo
2024, 39(10): 20220849.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220849
Abstract FullText HTML PDF(6669KB) icon26 icon6
Rotordynamics test with gradually increasing crack depth
HAN Bing, LIU Zhansheng, HE Peng, YAN Peigang
2024, 39(10): 20220856.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220856
Abstract FullText HTML PDF(13020KB) icon19 icon9
Review progress on corrosion damage detection and evaluation methods of high-temperature structures of the aero-engine
HU Jianhui, QI Hongyu, LI Shaolin, SHI Duoqi, YANG Xiaoguang
2024, 39(10): 20220198.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220198
Abstract FullText HTML PDF(3538KB) icon17 icon6
A TSHBM method and its application in response calculation of dry friction damped blades
SUN Yang, ZHOU Biao, ZANG Chaoping
2024, 39(10): 20220195.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220195
Abstract FullText HTML PDF(1492KB) icon20 icon8
Numerical investigation on bristles buoyancy effect of suppressed-disturbance brush seals with fluid-structure interaction
SUN Jisheng, SUN Dan, ZHAO Huan, MU Wei, REN Guozhe, XU Wenfeng
2024, 39(10): 20220770.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220770
Abstract FullText HTML PDF(3076KB) icon41 icon8
Multi-objective fusion diagnosis of aeroengine wear failure
MA Jiali, CHEN Guo, KANG Yuxiang, WANG Yuwei, MIAO Huihui, CAO Guisong
2024, 39(10): 20220191.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220191
Abstract FullText HTML PDF(5329KB) icon22 icon4
Fault diagnosis of rotating machinery based on multi-kernel supervised manifold learning
YANG Changyuan, MA Sai, HAN Qinkai
2024, 39(10): 20220184.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220184
Abstract FullText HTML PDF(1901KB) icon29 icon7
Development and application of finite element methods in research field of thermal barrier coatings
LIU Yankuan, WANG Yuansheng, WANG Lulu
2024, 39(10): 20220762.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220762
Abstract FullText HTML PDF(9555KB) icon88 icon24
Study on pressure control characteristics of cryogenic propellant tank based on active and passive TVS technology
ZHOU Zhenjun, WU Jun, GONG Mengmeng, WU Yong, ZHAO Yunning, CHENG Long
2024, 39(10): 20220331.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220331
Abstract FullText HTML PDF(2231KB) icon10 icon3
Research status and prospect of aircraft heat pipe anti-icing technology
LI Yundan, CHEN Xiaoming, GONG Huan, LI Miao, LIAN Wenlei
2024, 39(10): 20220771.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220771
Abstract FullText HTML PDF(6744KB) icon50 icon17
Effects of swirler sleeve angle on combustor exit temperature distribution
ZHENG Jianwen, JIANG Lijun, LIU Tao, TANG Chao, WEN Yifan
2024, 39(10): 20240164.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20240164
Abstract FullText HTML PDF(2630KB) icon16 icon7
Supercritical kerosene combustion characteristics of single-head combustor
ZHENG Yushan, WANG Shiwei, XIAO Baoguo, ZHOU Yu, LI Tianyu
2024, 39(10): 20220823.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220823
Abstract FullText HTML PDF(2389KB) icon41 icon15
Flow boiling characteristics of surfactant solutions in microchannels
SUN Hong, RUI Ziliang, PENG Hao
2024, 39(10): 20220850.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220850
Abstract FullText HTML PDF(6417KB) icon27 icon5
Supercritical pressure fuel cooling characteristics of ramjet nozzle
SHI Yinuo, SHAN Yong, TAN Xiaoming, ZHANG Jingzhou, SUN Wenjing
2024, 39(10): 20220704.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220704
Abstract FullText HTML PDF(4401KB) icon24 icon5
Influence of secondary combustion reaction on the performance of air-underwater dual-mode turbines
ZHANG Anjing, QIN Kan, WANG Hanwei, WANG Qian, LUO Kai
2024, 39(10): 20220671.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220671
Abstract FullText HTML PDF(5402KB) icon42 icon13
Influence of excitation amplitude on mixing control of a supercritical jet
YUAN Minpeng, FENG Yanyan, XIANG Yong, SONG Yanping
2024, 39(10): 20220848.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220848
Abstract FullText HTML PDF(4702KB) icon29 icon5
Cooling characteristics analysis on impingement film with effusion under constant pressure difference
WU Jiazhou, ZHANG Jingyu, WANG Long, HE Xiaomin
2024, 39(10): 20220785.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220785
Abstract FullText HTML PDF(4278KB) icon35 icon5
Numerical simulation of micro-scale combustion characteristics of jet fuel surrogate/hydrogen mixtures
CHEN Xinghe, SU Sheng, WANG Juan
2024, 39(10): 20220769.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220769
Abstract FullText HTML PDF(5237KB) icon50 icon16
Fluid flow and heat transfer of ribbed channel based on the hierarchical design concept
LIU Guoqing, ZHENG Shaofei, YANG Yanru, LI Haiwang, WANG Xiaodong
2024, 39(10): 20220861.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220861
Abstract FullText HTML PDF(1968KB) icon60 icon9
Influence mechanism of different axial spacings on aerodynamic and acoustic characteristics of counter-rotating propeller
FENG Heying, CUI Panwang, TONG Fan, CHEN Zhengwu, LI Qiangbin
2024, 39(10): 20220838.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220838
Abstract FullText HTML PDF(6730KB) icon60 icon19
Investigation of performance approximate revision methods for engine with adjustable convergence nozzle in ram pressure calibration of altitude simulated test
WU Feng, LIU Tao, DENG Ran, WANG Jingyuan, XU Quanyong
2024, 39(10): 20220862.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220862
Abstract FullText HTML PDF(1389KB) icon19 icon3
Research on simulation and evaluation technology of aero-engine vulnerability
LI Zhaohong, XING Yang, PEI Yang, CHAI Zheng, GUO Pengchao
2024, 39(10): 20220442.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220442
Abstract FullText HTML PDF(1429KB) icon63 icon3
Applicability of inverse method of characteristics
LIU Chuanzhen, MENG Xufei, BAI Peng
2024, 39(10): 20220761.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220761
Abstract FullText HTML PDF(1835KB) icon20 icon5
Numerical simulation for the hypersonic flow structure and thermal environment of non-rectangular cavities in the rarefied slip regime
JIN Xuhong, YAO Yuzhu, CHENG Xiaoli, ZHOU Jingyun
2024, 39(10): 20220755.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220755
Abstract FullText HTML PDF(3272KB) icon23 icon6
Error analysis and uncertainty assessment of intake momentum measurement in thrust test
YANG Qiao, WU Feng, WANG Jingyuan, XU Quanyong, LI Hongli
2024, 39(10): 20220846.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220846
Abstract FullText HTML PDF(1669KB) icon43 icon9
Second power system modeling and performance analysis
YUAN Changkun, LIU Jiao, LIU Huoxing, ZHOU Zhihong
2024, 39(10): 20220197.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220197
Abstract FullText HTML PDF(1430KB) icon12 icon3
Numerical simulation on drag and heat reduction of hypersonic spike-aerodisk-self-coupled stamping lateral jet concept
WANG Ziyu, FANG Shuzhou, GUO Jian, NI Zijian
2024, 39(10): 20220775.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220775
Abstract FullText HTML PDF(15873KB) icon37 icon10
Research and application of SST turbulence surrogate model based on neural network
LIANG Shuang, GUO Mingming, YI Miaorong, TIAN Ye, SONG Wenyan, YANG Maotao, ZHANG Yi, LE Jialing
2024, 39(10): 20220759.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220759
Abstract FullText HTML PDF(5467KB) icon33 icon9
Efficient optimization design method of helicopter rotor airfoil
CUI Senrun, LI Guoqiang, ZHANG Weiguo, YANG Xiaoquan, CHANG Shuyu
2024, 39(10): 20220819.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220819
Abstract FullText HTML PDF(4359KB) icon47 icon10
Numerical simulation on the effect characteristics of belly temperature rise for short/vertical takeoff and landing aircraft proximity of ground
LI Chun, LI Guangchao
2024, 39(10): 20220831.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220831
Abstract FullText HTML PDF(4699KB) icon14 icon4
The matching performance research of core driven fan stage and compressor
HUANG Lei, ZHANG Jun, HE Xudong, LI Qinghua, CHU Wuli, XIAO Shuangqiang
2024, 39(10): 20220798.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220798
Abstract FullText HTML PDF(2213KB) icon19 icon7
Uncertainty quantification of real stagger angle deviation affecting compressor performance
JI Tianyuan, CHU Wuli, ZHANG Haoguang, DONG Jiezhong
2024, 39(10): 20220858.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220858
Abstract FullText HTML PDF(2209KB) icon23 icon5
Experiment of turbine cascade under high Mach number and low Reynolds number conditions
DUAN Wenhua, CHEN Weijie, ZHAO Xinyu, QIAO Weiyang
2024, 39(10): 20220827.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220827
Abstract FullText HTML PDF(2546KB) icon40 icon16
Stroboscopic illumination image acquisition method and influence of the paint pulse luminescence time
GE Ning, GAO Limin, LI Ruiyu, OUYANG Bo, WANG Lei
2024, 39(10): 20220565.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220565
Abstract FullText HTML PDF(4313KB) icon18 icon5
Experiment on the tail supersonic jets characteristics of an underwater vertically moving vehicle
ZHANG Chun, XU Tonghua, LIU Xinhui, WANG Baoshou
2024, 39(10): 20220824.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220824
Abstract FullText HTML PDF(6432KB) icon10 icon7
Lateral force regulation characteristic of a three-tab mechanism
ZHANG Ruheng, YANG Jun, YAO Baojiang, YANG Shilin, ZHANG Bingfeng
2024, 39(10): 20220733.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220733
Abstract FullText HTML PDF(11535KB) icon22 icon3
Simulation on filling process of gas generator head with gas injecting
HAN Jianing, ZHOU Chenchu, LU Jiawei, YU Ruibo, ZHANG Lihui
2024, 39(10): 20220772.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220772
Abstract FullText HTML PDF(1926KB) icon27 icon9
Analysis of low frequency pulsation of main fuel system on turbofan engine
SUN Haobo, LI Linghan, LIU Xiaofeng
2024, 39(10): 20220660.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220660
Abstract FullText HTML PDF(1673KB) icon18 icon5
Control strategy of mass flow rate and pressure in an air supply system of gas turbine engine
XUE Yongjian, LIU Gaowen, MA Jiale, BAI Yang, GONG Wenbin, LIN Aqiang
2024, 39(10): 20220781.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220781
Abstract FullText HTML PDF(3446KB) icon24 icon8
Excitation control technology of frequency conversion AC power generation system for dual-winding induction generators for multi-electric auxiliary power units
SHI Jianyu, ZHANG Yufei, GUO Zitao, LIU Haozhe, BU Feifei, HUANG Wenxin
2024, 39(10): 20220549.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220549
Abstract FullText HTML PDF(2886KB) icon26 icon5
Simulation on steady-state characteristics of aero-engine fuel regulation device
YANG Shiyu, LIN Yuanfang, XU Xianghua, LIANG Xingang
2024, 39(10): 20220776.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220776
Abstract FullText HTML PDF(3217KB) icon53 icon15
Dynamic stress test method for high pressure turbine rotor of the dual-rotor aero-engine
QIAN Zhengwei, GUO Renfei, MA Liqiang, ZHANG Yansong, SUN Guoyu
2024, 39(9): 20220996.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220996
Abstract FullText HTML PDF(5069KB) icon29 icon13
Study on finite element method of thermal stress of turbine blade under large deformation
LUO Jie, HE Xu, LI Bin
2024, 39(9): 20220915.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220915
Abstract FullText HTML PDF(15441KB) icon30 icon8
Analysis of the influence of manufacturing error on the modal characteristics of disc-drum combined rotor
ZOU Cunjian, HAN Qingkai, ZHANG Hao, LU Chongshao, ZHAI Jingyu
2024, 39(9): 20220727.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220727
Abstract FullText HTML PDF(4891KB) icon29 icon13
Early fault alarm method of rolling bearing based on wavelet analysis and convolution neural network
LIU Xiyang, CHEN Guo, WEI Xunkai, LIU Yaobin, WANG Hao, HE Zhiyuan
2024, 39(9): 20220622.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220622
Abstract FullText HTML PDF(3303KB) icon53 icon21
Workable mode optimization design method for dual-rotor system with inter-shaft bearing
WANG Rui, LIAO Mingfu, CHENG Ronghui, CONG Peihong, LEI Xinliang
2024, 39(9): 20220623.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220623
Abstract FullText HTML PDF(1628KB) icon22 icon8
Reliability analysis of intermediate casing based on adaptive Kriging
DI Haoyuan, LI Hongshuang
2024, 39(9): 20220707.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220707
Abstract FullText HTML PDF(6412KB) icon32 icon10
Design and experiment of simulated specimen for fretting fatigue of turbine attachment
YAN Lin, HU Dianyin, TIAN Tengyue, MAO Jianxing, WANG Rongqiao
2024, 39(9): 20220606.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220606
Abstract FullText HTML PDF(2337KB) icon58 icon17
Virtual fatigue test technology of aero-engine turbine joint structure
HUANG Hongyang, HU Dianyin, ZHAO Yan, CHEN Gaoxiang, YAN Lin, PAN Jinchao
2024, 39(9): 20220620.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220620
Abstract FullText HTML PDF(5921KB) icon25 icon5
Numerical study on static and dynamic characteristics of an integral floating ring seal with shallow groove dynamic pressure
ZHAO Huan, JIANG Jinyu, SUN Dan, WANG Shuang, LI Yanpeng
2024, 39(9): 20220697.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220697
Abstract FullText HTML PDF(2943KB) icon48 icon6
Numerical investigation on bristles buoyancy effect of brush seals with fluid-structure interaction
SUN Jisheng, SUN Dan, ZHAO Huan, MU Wei, ZHANG Jieyi, WEN Shuaifang
2024, 39(9): 20220182.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220182
Abstract FullText HTML PDF(3304KB) icon15 icon5
Creep residual life prediction of DD6 single crystal superalloy considering microstructure evolution
YOU Wenchao, WANG Rongqiao, HU Dianyin, ZHAO Yan, PAN Jinchao, ZHANG Bin, CHEN Xiaosheng
2024, 39(9): 20220628.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220628
Abstract FullText HTML PDF(1791KB) icon59 icon14
Multi-objective optimization of propeller airfoil for general aviation aircraft
WANG Zhi, WANG Heming, WANG Zijing, XIANG Song
2024, 39(9): 20220636.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220636
Abstract FullText HTML PDF(28379KB) icon63 icon12
Effect investigation of combined variable speed of rotor/turboshaft engine power turbine on the performance
YI Weilin, CUI Zhiwei, ZHENG Tingkai
2024, 39(9): 20220077.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220077
Abstract FullText HTML PDF(1639KB) icon57 icon14
Influence study of flow angularity on measuring device in wind tunnel flow field calibration
CONG Chenghua, ZHAO Fang, YI Xingyou, YU Yongsheng, WANG Ning
2024, 39(9): 20220081.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220081
Abstract FullText HTML PDF(1323KB) icon29 icon6
Effect of throat size of turbine guide on performance of gas turbine starter
FAN Xiaoqian, WANG Yangbing, LIU Yiming, BAI Jie
2024, 39(9): 20230775.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230775
Abstract FullText HTML PDF(1357KB) icon40 icon11
System design of hybrid distributed electric propulsion aircraft
LI Jiacheng, SHENG Hanlin, CHEN Xin, SHI Haolan, ZHANG Tianhong
2024, 39(9): 20220693.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220693
Abstract FullText HTML PDF(2165KB) icon131 icon82
Effect of ship airwake active control on helicopter trimmed controls
YE Yi, CHEN Renliang
2024, 39(9): 20220646.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220646
Abstract FullText HTML PDF(3002KB) icon37 icon7
Optimization of kinematic parameters of 3D forward flapping wing
XU Qiyan, ZHU Jianyang, ZHU Mingkang, XIE Peng
2024, 39(9): 20220083.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220083
Abstract FullText HTML PDF(5433KB) icon40 icon9
Aerodynamic-propulsion coupling characteristics of distributed electric propulsion system
XU De, XU Xiaoping, XIA Jiyu, ZHOU Zhou
2024, 39(9): 20220681.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220681
Abstract FullText HTML PDF(5891KB) icon104 icon33
Numerical research on the flow field characteristics of the outdoor test stand under crosswind conditions
KANG Yiqin, WANG Sizhao, ZHANG Wei, XING Fei, ZHOU Wei
2024, 39(9): 20220689.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220689
Abstract FullText HTML PDF(3002KB) icon75 icon16
Influence mechanism of low-pressure turbine blade vibration on separation and transition at low Reynolds number
ZHANG Yingqiang, ZHANG Yanfeng, ZHU Miaoyi, DONG Xu, WANG Mingyang, LU Xingen
2024, 39(9): 20220631.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220631
Abstract FullText HTML PDF(25569KB) icon37 icon12
Application and technical analysis of ceramic composite combustor liner
ZENG Qinghua, CHEN Xuanwu, ZENG Qi, LI Ziwan, XIE Pengfu
2024, 39(9): 20220629.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220629
Abstract FullText HTML PDF(7107KB) icon63 icon23
Influences of the hub lobes on combustion instabilities in a coaxial staged combustor
ZHENG Weixin, ZHANG Zhihao, LYU Guangpu, LIU Xiao
2024, 39(9): 20230668.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230668
Abstract FullText HTML PDF(5406KB) icon20 icon2
Research and application of steady flow intake control method in icing wind tunnel engine intake simulation system
RAN Lin, YI Xian, ZHAO Zhao, XIONG Jianjun
2024, 39(9): 20220673.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220673
Abstract FullText HTML PDF(1232KB) icon51 icon4
Semiempirical prediction of Sauter mean diameter for pressure swirl atomizer based on instability theory
GAO Zhao, LIU Yuying, ZHANG Quan, HUANG Yong, WANG Donghui
2024, 39(9): 20220626.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220626
Abstract FullText HTML PDF(3920KB) icon39 icon17
Experiment of the effect of mixture filling rate on flame acceleration and DDT transition characteristics
ZHANG Yonghui, ZHANG Qibin, ZHAO Minghao, WANG Ke, FAN Minghua, FAN Wei
2024, 39(9): 20220690.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220690
Abstract FullText HTML PDF(4660KB) icon29 icon12
Film cooling performance and optimization of ellipse conical holes onturbine vanes leading edge
JIANG Yan, LI Haiwang, XIE Gang, ZHOU Zhiyu
2024, 39(9): 20220736.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220736
Abstract FullText HTML PDF(3031KB) icon39 icon7
Model solving and size optimization of dryout threshold for vertical micropillar evaporators
GAO Shenbao, JIAO Feng, HE Yongqing
2024, 39(9): 20220723.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220723
Abstract FullText HTML PDF(1516KB) icon35 icon10
Combustion and emission numerical simulation of shape morphing jet-stabilized combustor
QI Zhiwei, WANG Jifei, LIU Qiuhong
2024, 39(9): 20220725.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220725
Abstract FullText HTML PDF(4317KB) icon8 icon3
Simulation of the effect of interstage turbine burner pressure recovery factor on turbofan engine performance
XIAO Yang, GONG Jianbo, ZHANG Kun, LI Dan, TANG Dong
2024, 39(9): 20220679.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220679
Abstract FullText HTML PDF(2589KB) icon41 icon8
Dynamic characteristics of the lost motion of the reducer
SHI Zhaoyao, CHENG Huiming, YU Zhiyong, ZUO Guangxiang, YU Bo
2024, 39(9): 20230541.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230541
Abstract FullText HTML PDF(2147KB) icon33 icon6
Electrostatic monitoring of rolling bearings based on short-time Fourier transform and cepstrum
LIU Ruochen, GU Shuangshuang, SUN Jianzhong, ZUO Hongfu, BEI Shaoyi
2024, 39(9): 20220699.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220699
Abstract FullText HTML PDF(8458KB) icon53 icon7
Compound fault feature extraction of rolling bearing based on parameters adaptive CYCBD
XIANG Wei, LIU Shujie, LI Hongkun, CAO Shunxin, LYU Shuai, YANG Chen
2024, 39(9): 20220716.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220716
Abstract FullText HTML PDF(2160KB) icon36 icon15
Fault diagnosis of planetary gearbox based on improved composite multi-scale sample entropy
LI Wei, WANG Fuguang, WANG Dongsheng
2024, 39(9): 20220691.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220691
Abstract FullText HTML PDF(2457KB) icon58 icon11
Simulation and experimental study on static characteristics of multi-layer thrust foil bearing
XU Kefan, ZHANG Guanghui, HAN Jiazhen, HUANG Zhongwen, JI Shiwei
2024, 39(9): 20220672.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220672
Abstract FullText HTML PDF(3621KB) icon78 icon15
Contact load analysis of the duplex angular contact ball bearings with local defects
XU Endian, XU Tengfei, YANG Lihua, LI Zihang, HU Xilong, WANG Haoze
2024, 39(9): 20220443.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220443
Abstract FullText HTML PDF(3095KB) icon122 icon20
An improved EWT method for fault diagnosis of rolling bearings
SHENG Jiajiu, CHEN Guo, KANG Yuxiang, HE Zhiyuan, WANG Hao, WEI Xunkai
2024, 39(9): 20220677.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220677
Abstract FullText HTML PDF(3966KB) icon110 icon21
Ignition experiment and numerical simulation on a combustion heater with hydrogen and oxygen
FANG Xinxin, WU Jun, KANG Zhongtao, WANG Zhenfeng, ZHAI Xiaofei, LI Hongbin, HUANG Kewu, WANG Shimao, LIU Long, DAI Xiong
2024, 39(9): 20220821.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220821
Abstract FullText HTML PDF(4072KB) icon35 icon11
Effect of valve opening time difference on working process of 150 N hypergolic propellant liquid rocket engine
CHEN Ruida, TIAN Zeng, CHEN Hongyu, XU Hui
2024, 39(9): 20220683.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220683
Abstract FullText HTML PDF(4049KB) icon68 icon15
Investigations on thermal environment of launch pads during the two-nozzle launch vehicle launching
ZHAO Chengeng, LE Guigao, SU Yifei, SUN Zhongyi, WANG Yichen
2024, 39(9): 20220717.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220717
Abstract FullText HTML PDF(12963KB) icon58 icon12
Theoretical and experimental investigation on measurement error of pivot point excursion of flexible joint
ZHANG Jinyao, REN Junxue, XUE Muyao, TONG Yue, ZHENG Qing
2024, 39(9): 20220710.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220710
Abstract FullText HTML PDF(2903KB) icon22 icon4
Experimental study on transient characteristics of solid rocket motor exhaust plume
WEI Tianyu, FU Debin, LIU Haotian, FENG Zirui, LIU Lingyue
2024, 39(9): 20220088.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220088
Abstract FullText HTML PDF(2683KB) icon33 icon8
Structural parameters of pintle on transcritical combustion efficiency of liquid oxygen/methane engine
TAN Tianjun, ZHANG Bin, LI Zhiqiang, XIANG Jixin, XU Jifeng, REN He, ZHENG Xiaoxia
2024, 39(9): 20220825.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220825
Abstract FullText HTML PDF(3331KB) icon33 icon11
Effect of equivalence ratio on kerosene-hydrogen-air rotating detonation propagation at room temperature
HUANG Hanli, LYU Yajin, ZHENG Quan, WU Mingliang, XIAO Qiang, WANG Fang, WENG Chunsheng
2024, 39(9): 20220712.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220712
Abstract FullText HTML PDF(2869KB) icon50 icon14
Investigation on test modeling criteria for multistage turbine
SHI Yan, ZHOU Shengyun, HUANG Dan, PENG Shenghong
2024, 39(9): 20240143.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20240143
Abstract FullText HTML PDF(7386KB) icon42 icon14
Effect of axial spacing on tonal noise of a single-stage fan
SHU Wangjian, CHEN Congcong, DU Lin, SUN Xiaofeng
2024, 39(9): 20220692.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220692
Abstract FullText HTML PDF(3651KB) icon80 icon15
Influence of tapered bridge holes on impingement double wall cooling for gas turbine blade
LIU Yusong, ZHU Hua, YAN Biao, LI Liang
2024, 39(9): 20220718.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220718
Abstract FullText HTML PDF(4890KB) icon22 icon7
Steam turbine blade sequencing method based on TILS algorithm
LIU Yi, GUO Chuangqiang, ZHU Yingyuan, ZHANG Qingli
2024, 39(9): 20220612.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220612
Abstract FullText HTML PDF(1286KB) icon21 icon6
Study on airworthiness compliance demonstration method of aeroengine components fabricated through selective laser melting technique
GUO Jing, HE Xin, ZHOU Chenyang, FU Qiuju, LIU Wei, WANG Tianyuan, WU Yu
2024, 39(9): 20230765.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230765
Abstract FullText HTML PDF(1221KB) icon26 icon4
Calculation method of deposition electrostatic charging current for aircraft
TONG Chen, LI Hailong, SHANG Jiawei, DUAN Zemin, SI Xiaoliang, LI Zhibao, HUANG Yeyuan, SUN Guoqing, YAN Wei, QIU Shanliang
2024, 39(9): 20220633.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220633
Abstract FullText HTML PDF(2072KB) icon35 icon8
Fast automatic correction method for component characteristics of the identification dynamic model of VCE
ZOU Zelong, HUANG Jinquan, ZHOU Xin, ZHOU Wenxiang, LU Feng
2024, 39(9): 20220680.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220680
Abstract FullText HTML PDF(2646KB) icon51 icon8
Prediction and analysis of LTO pollutant emission characteristics of supersonic engine
YANG Xiaojun, HE Honglin
2024, 39(8): 20220503.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220503
Abstract FullText HTML PDF(3339KB) icon66 icon10
Enhanced heat transfer performance and flow resistance characteristics of the double-wall cooling structures with jet impingement and pin fins
WEI Hong, ZU Yingqing
2024, 39(8): 20220489.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220489
Abstract FullText HTML PDF(3648KB) icon121 icon25
Research on experimental simulation method of non-uniform inflow under high temperature and strong swirling condition
LIU Yunpeng, ZHANG Juxing, DI Dong, YAN Yingwen
2024, 39(8): 20220071.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220071
Abstract FullText HTML PDF(15784KB) icon51 icon9
Numerical study on heat exchange performance for three-dimensional methane pre-cooler
LUO Jiamao, YOU Jin, JIAO Si, YANG Shunhua, BO Zemin, XIAO Yunlei
2024, 39(8): 20220603.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220603
Abstract FullText HTML PDF(7478KB) icon37 icon6
Numerical study on the breakup and atomization characteristics of crossflow under time-varying flow conditions
ZHANG Quan, LIU Yuying, LIU Kunlin, GAO Zhao, XIE Yi
2024, 39(8): 20220608.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220608
Abstract FullText HTML PDF(3201KB) icon32 icon10
Research on the vortex breakdown and pressure loss characteristics in the cavity with anti-swirling waist circular drum hole
SHEN Wenjie, WANG Suofang, ZHANG Xindan
2024, 39(8): 20220075.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220075
Abstract FullText HTML PDF(14413KB) icon30 icon8
Influence of coolant inlet angle on endwall leakage flow film cooling performance
TANG Runze, LI Haiwang, ZHOU Zhiyu, XIE Gang
2024, 39(8): 20230762.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230762
Abstract FullText HTML PDF(2850KB) icon54 icon7
Detonation-initiation characteristics of the bi-component mixture fuel
ZHANG Jin, JIANG Yuguang, WANG Zhisheng, ZHANG Qibin, FAN Wei
2024, 39(8): 20220604.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220604
Abstract FullText HTML PDF(1605KB) icon47 icon6
Dynamic response characteristics of semi-infinite pressure tube
XU Longchao, WANG Xionghui, LIU Yunpeng, YAN Yingwen, LONG Shanshan
2024, 39(8): 20220579.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220579
Abstract FullText HTML PDF(16568KB) icon110 icon17
Investigation on flow and heat transfer mechanism of corrugated internal cooling channel of turbine cascades
WU Chenhan, CHAI Junsheng, YANG Xiaoquan, DIN Jue, WENG Peifen
2024, 39(8): 20220073.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220073
Abstract FullText HTML PDF(3282KB) icon51 icon4
Study of film cooling characteristics on plug of two-dimensional (2-D) plug nozzle
CHEN Jing, SHAN Yong, ZHANG Xuyong, ZHENG Jiansheng
2024, 39(8): 20220080.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220080
Abstract FullText HTML PDF(4885KB) icon39 icon2
High temperature cooling experiment of gas film hole based on infrared temperature measurement technology
YANG Zhifang, GUO Chunhai, LIU Tong, MA Licheng, ZHANG Wenwu
2024, 39(8): 20220496.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220496
Abstract FullText HTML PDF(5529KB) icon79 icon8
Experimental study on injection characteristics of near/supercritical RP-3 aviation kerosene
GE Hao, FAN Yuxin, WANG Weili, YUE Chen, CAO Chenghao, LIU Yian
2024, 39(8): 20220614.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220614
Abstract FullText HTML PDF(2755KB) icon40 icon7
Temperature field analysis of cryogenic propellant tanks with deep subcooling cycle
ZHANG Liang, WANG Bin, LI Yang, LI Chao, SHA Zhaoming, LUO Yun, WANG Wen
2024, 39(8): 20220588.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220588
Abstract FullText HTML PDF(3104KB) icon45 icon8
Simulation analysis of low-frequency combustion stability of a hydrogen oxygen gas generator
ZHANG Ya, TIAN Yuan, PAN Liang, KONG Weipeng
2024, 39(8): 20220593.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220593
Abstract FullText HTML PDF(2388KB) icon47 icon6
Simulation analysis of staged startup of large thrust LOX/kerosene staged combustion rocket engine
ZHANG Ruiwen, LI Bin, WANG Dan, ZHANG Xiaoguang
2024, 39(8): 20220555.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220555
Abstract FullText HTML PDF(2449KB) icon75 icon19
Performance and structural scheme design of the diffuser for attitude and orbit control engines with high chamber pressure and large flow rate in mid-high-altitude simulation test
CHAO Lide, GUO Hongjie, ZHANG Yuan, XU Yong, LIANG Guozhu
2024, 39(8): 20220956.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220956
Abstract FullText HTML PDF(2899KB) icon45 icon7
Influence of injector structure details on mixing characteristics of continuous detonation engine
KONG Weipeng, LIU Qian
2024, 39(8): 20220558.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220558
Abstract FullText HTML PDF(3405KB) icon60 icon9
Numerical study on powder fluidization and conveying characteristics of powder supply device with built-in intake under high-pressure
REN Guanlong, SUN Haijun, XU Yihua, HU Xiaoan, LI Chao
2024, 39(8): 20220595.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220595
Abstract FullText HTML PDF(11797KB) icon57 icon9
Effects of acceleration overload on combustion characteristics of HTPB/AP/Al propellant
HE Ye, LI Junwei, TIAN Zhongliang, QIN Shengfu, XU Tuanwei, DING Miao, WANG Ningfei
2024, 39(8): 20220067.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220067
Abstract FullText HTML PDF(10619KB) icon65 icon11
Effect of suction position on inlet performance of solid rocket ramjet
NIU Yupeng, WU Zhiwen, ZHANG Zhihui, CHEN Pengxin, ZHANG Yiqiao, ZHANG Xu
2024, 39(8): 20220507.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220507
Abstract FullText HTML PDF(8676KB) icon31 icon3
Simulation of automatic actuator fault in a low-thrust rocket engine test system
YU Ruibo, SHI Qiyu, ZHANG Lihui, DUAN Na
2024, 39(8): 20220564.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220564
Abstract FullText HTML PDF(2061KB) icon48 icon8
Analysis of vibration characteristics of inter-shaft bearing with local defects based on multi-body dynamics
TIAN Jing, AI Xinping, ZHANG Fengling, WANG Zhi, WANG Cai
2024, 39(8): 20220521.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220521
Abstract FullText HTML PDF(3528KB) icon22 icon6
Damage extent identification method of typical rolling bearing faults based on acoustic emission multi-parameter fusion
LUAN Xiaochi, SHA Yundong, LI Zhuang, GUO Xiaopeng, ZHAO Yu, LIU Gongmin
2024, 39(8): 20220512.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220512
Abstract FullText HTML PDF(4965KB) icon42 icon14
Simulation method of hail impacting on fan blades and experiments
SHEN Qingyang, HE Lingchuan, LI Fangjuan, GU Yuanxing, ZHAO Chaojun
2024, 39(8): 20220617.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220617
Abstract FullText HTML PDF(4563KB) icon32 icon18
Unbalanced identification method of counter rotating propeller fan considering harmonic coupling
LONG Yuda, CHEN Lifang
2024, 39(8): 20220533.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220533
Abstract FullText HTML PDF(3247KB) icon55 icon7
Influence of elastic ring structural parameters on ERSFD dynamic system characteristics
QIN Yuanjie, LIU Binbin, YIN Bifeng, HAO Long, ZHAO Qingjun, ZHAO Wei
2024, 39(8): 20220616.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220616
Abstract FullText HTML PDF(3157KB) icon41 icon10
Sloshing analysis and anti-sloshing structure optimization of a wing fuel tank
TANG Zuomin, JIANG Chunying, LU Mowu, PEI Xiuguo, YIN Siyu
2024, 39(8): 20220506.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220506
Abstract FullText HTML PDF(21092KB) icon45 icon12
Feature extraction of bearing outer ring fault for encoder installation error suppression
XU Wantong, GUO Yu, CHEN Xin
2024, 39(8): 20220584.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220584
Abstract FullText HTML PDF(2827KB) icon40 icon8
Wear optimization design of rolling linear guide based on Kriging model
LIN Daojie, LIANG Yi, ZHU Yanfang, OU Yi, FENG Hutian
2024, 39(8): 20220078.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220078
Abstract FullText HTML PDF(4153KB) icon43 icon7
Influence of geometric parameters of nacelle pressure relief door on flow characteristics
JI Jiayuan, DENG Yang, LIU Tianyi, HE Peng, MA Shuai, XIAO Zhongyun
2024, 39(8): 20220556.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220556
Abstract FullText HTML PDF(4377KB) icon51 icon4
Review on aircraft secondary power system
ZHOU Zhou, LIU Chuang, ZHU Xuezhong, ZHU Shushu
2024, 39(8): 20220561.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220561
Abstract FullText HTML PDF(3688KB) icon150 icon29
Turbine through flow design based on time-marching method
JIANG Zhuyu, FAN Zhaolin, QIU Ming, YE Wenming
2024, 39(8): 20220072.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220072
Abstract FullText HTML PDF(2881KB) icon45 icon10
Comparative analysis on aircraft and engine integration performance of RBCC engines with different fuels
DU Jinfeng, JIA Linyuan, CHEN Yuchun, ZHENG Sihang, ZHENG Shangzhe
2024, 39(8): 20230310.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230310
Abstract FullText HTML PDF(2306KB) icon53 icon16
Analysis on influence of aerodynamic interference on noise characteristics of coaxial rigid rotor in hover
JIANG Lusheng, LI Shangbin, QIU Fengchang, FAN Feng, HUANG Shuilin
2024, 39(8): 20220591.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220591
Abstract FullText HTML PDF(5276KB) icon65 icon14
Numerical simulation of mixing characteristic of rear variable area bypass injector with lobed structure
LIU Runfu, HUANG Yue, LI Zhenyao, ZHANG Huiliu, YOU Yancheng
2024, 39(8): 20220594.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220594
Abstract FullText HTML PDF(2091KB) icon90 icon12
APU exhaust temperature prediction based on EMD-LSTM model
WANG Xiaoyan, BAI Xianming, SONG Ci, MAO Zijian
2024, 39(8): 20220076.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220076
Abstract FullText HTML PDF(1168KB) icon40 icon4
Online actuator parameter estimation method for aero-engine control system
JI Chunsheng, WANG Yuan, LU Junjie
2024, 39(8): 20220574.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220574
Abstract FullText HTML PDF(2037KB) icon63 icon7
Design and verification of engine control system with digital electronic backup
LI Chen, WEN Binhe, ZUO Wei, GAO Minming, HAN Chongpeng
2024, 39(8): 20220602.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220602
Abstract FullText HTML PDF(2247KB) icon37 icon4
Multiple-model self-calibration unscented Kalman filter method
YANG Haifeng, WANG Yuxiang
2024, 39(8): 20220516.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220516
Abstract FullText HTML PDF(854KB) icon10 icon3
Numerical analysis on performance of hydrodynamic-hydrostatic hybrid mechanical seals for turbopumps
MENG Xiangkai, XIAO Yuanhang, ZHAO Wenjing, JIANG Jinbo, PENG Xudong
2024, 39(8): 20220580.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220580
Abstract FullText HTML PDF(1851KB) icon78 icon14
Qualitative influence of blade machining deviation on cascade critical angle of attack
LI Xiangjun, LU Qing, YOU Fuhao, ZHU Zhengyu, DONG Jiezhong
2024, 39(8): 20220202.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220202
Abstract FullText HTML PDF(7750KB) icon77 icon26
Numerical simulation of transonic compressor with inlet distortion based on body-force model
QIU Jiahui, YANG Chen, ZHAO Hongliang, ZHANG Min, DU Juan, NIE Chaoqun
2024, 39(8): 20220526.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220526
Abstract FullText HTML PDF(26274KB) icon56 icon16
Flow field in clearance of dynamic pressure gas foil bearing withpartical slip
ZHANG Jingyang, SUN Yijian, LYU Yuanwei, ZHANG Jingzhou, CHEN Weidong, LIU Chenchen
2024, 39(8): 20220568.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220568
Abstract FullText HTML PDF(3389KB) icon60 icon6
Effect of endwall SJA on the corner separation of compressor cascade
ZHENG Weixin, ZENG Cong, CHEN Shaowen
2024, 39(8): 20230563.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230563
Abstract FullText HTML PDF(3787KB) icon29 icon6
Analysis and verification of the quasi-dynamic model for the three-point contact ball bearing
TANG Rui, GAO Lixia, YU Dan, LI Yanjun, LI Guilin
2024, 39(8): 20230068.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230068
Abstract FullText HTML PDF(2172KB) icon62 icon19
Performance analysis and test research of high temperature and high speed hybrid ceramic ball bearings
ZHENG Yanwei, LIU Gongping, ZHAO Binhai, HAO Daqing, CHEN Houqing
2024, 39(8): 20210402.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210402
Abstract FullText HTML PDF(1414KB) icon226 icon270
RUL prediction for aero-engines based on Copula similarity
XU Xianxin, LI Juan, SUN Xiuhui, DAI Hongde
2024, 39(8): 20220576.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220576
Abstract FullText HTML PDF(1072KB) icon63 icon11
【Structure,Strength and Vibration】
Experimental study on the effect of cavitation of squeeze film damper under low oil supply pressure
CHEN Yalong, MA Huifang, HUANG Yanzhong, ZHANG Guanghui
2024, 39(7): 20220061.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220061
Abstract FullText HTML PDF(11322KB) icon65 icon20
Remaining useful life prediction for piston pump based on HP filter and Wiener process
GAO Wenke, WANG Zhuangzhuang, ZHANG Xiwen, WANG Shengyao, JI Hong
2024, 39(7): 20230217.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230217
Abstract FullText HTML PDF(3057KB) icon117 icon51
High-temperature fatigue life prediction model of GH4169 electron beam welding joint
LIU Xiaogang, LI Zhanghui, YU Shengji, PENG Weiping
2024, 39(7): 20220418.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220418
Abstract FullText HTML PDF(2427KB) icon39 icon16
Damage analysis of thrust chamber wall structure under the creep-fatigue interaction
WANG Hongjian, WANG Chao, SHI Wei, DU Dahua
2024, 39(7): 20220481.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220481
Abstract FullText HTML PDF(1347KB) icon82 icon16
Fault diagnosis method of rolling bearing based on joint LLE and SSR
ZHANG Kangzhi
2024, 39(7): 20230263.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230263
Abstract FullText HTML PDF(6454KB) icon31 icon10
Characteristics and experimental verification of “critical following speed” on rotor system
ZHOU Xuan, LIAO Mingfu, HOU Lizhen, ZHU Donghua, WANG Rui, JING Yanting
2024, 39(7): 20230690.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230690
Abstract FullText HTML PDF(2554KB) icon67 icon15
Prediction of assembly eccentricity and optimization of installation phase for short precision bolted connection structures
ZHANG Yingzhi, SUN Huibin, YAN Cheng, KUANG Qiao
2024, 39(7): 20220421.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220421
Abstract FullText HTML PDF(3009KB) icon38 icon17
Influence of shunt injection on dynamic characteristics of labyrinth seals and its effectiveness
ZHANG Naidan, ZHANG Wanfu, ZHOU Qinghui, GU Qianlei, LI Chun
2024, 39(7): 20220479.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220479
Abstract FullText HTML PDF(9035KB) icon54 icon18
Multiple frictional dynamic absorber for rotors and its vibration attenuation characteristics
YANG Geng, WANG Shuai, ZHENG Changjun, BI Chuanxing
2024, 39(7): 20220488.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220488
Abstract FullText HTML PDF(2525KB) icon67 icon18
cover

Founded in 1986, monthly

Sponsor: Aviation Industry Corporation of China

Sponsored by: Chinese Society of Aeronautics Beijing University of Aeronautics and Astronautics

ISSN: 1000-8055 CN: 11-2297/V

Elegance of the chief editor

More+

Virtual Special Issue

More+

Download CenterMore+

Contact Us

Postal Code:102206

Tel:010-61716749

Email:JAP@buaa.edu.cn

Website:http://www.jasp.com.cn

Address:

《Journal of Aerospace Power》