Numerical study on the breakup and atomization characteristics of crossflow under time-varying flow conditions
ZHANG Quan, LIU Yuying, LIU Kunlin, GAO Zhao, XIE Yi
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220608
Abstract FullText HTML PDF(3550KB) icon1 icon0
Numerical simulation for the hypersonic flow structure and thermal environment of non-rectangular cavities in the rarefied slip regime
JIN Xuhong, YAO Yuzhu, CHENG Xiaoli, ZHOU Jingyun
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220755
Abstract FullText HTML PDF(3275KB) icon3 icon0
Model solving and size optimization of dryout threshold for vertical micropillar evaporators
GAO Shenbao, JIAO Feng, HE Yongqing
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220723
Abstract FullText HTML PDF(1521KB) icon1 icon0
Performance and structural scheme design of the diffuser for attitude and orbit control engines with high chamber pressure and large flow rate in mid-high-altitude simulation test
CHAO Lide, GUO Hongjie, ZHANG Yuan, XU Yong, LIANG Guozhu
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220956
Abstract FullText HTML PDF(2813KB) icon3 icon0
Influence of elastic ring structural parameters on ERSFD dynamic system characteristics
QIN Yuanjie, LIU Binbin, YIN Bifeng, HAO Long, ZHAO Qingjun, ZHAO Wei
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220616
Abstract FullText HTML PDF(1912KB) icon2 icon0
Hypersonic modification and verification of Langtry-Menter transition model
LI Chengrui, JIANG Zhongzheng, WU Changju, YANG Yuxin, DENG Sichao
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220970
Abstract FullText HTML PDF(2464KB) icon3 icon0
Simulation method of hail impacting on fan blades and experiments
SHEN Qingyang, HE Lingchuan, LI Fangjuan, GU Yuanxing, ZHAO Chaojun
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220617
Abstract FullText HTML PDF(5023KB) icon2 icon0
Reliability analysis of intermediate casing based on adaptive Kriging
DI Haoyuan, LI Hongshuang
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220707
Abstract FullText HTML PDF(6767KB) icon1 icon0
Fault diagnosis method of rolling bearing based on joint LLE and SSR
ZHANG Kangzhi
 doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230263
Abstract FullText HTML PDF(6470KB) icon7 icon0
2024 No.6
2024 No.5
2024 No.4
Creep analysis of single crystal turbine blade under typical mission cycle
SHI Duoqi, ZHANG Yuman, SUI Tianxiao, YANG Xiaoguang
2024, 39(6): 20210702.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210702
Abstract FullText HTML PDF(1605KB) icon200 icon253
Development and application of virtual flight balance measurement device for aircraft with lateral jet
MIAO Lei, ZHAO Zhongliang, LI Hao, XU Zhiwei, ZHOU Miwen
2024, 39(6): 20230384.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230384
Abstract FullText HTML PDF(3017KB) icon15 icon2
Modeling and robust optimization of grinding and polishing parameters of support casing
ZENG Ai, HUANG Fei, WANG Yuquan, YANG Bintao, ZHANG Yu
2024, 39(6): 20220678.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220678
Abstract FullText HTML PDF(1999KB) icon23 icon5
Research on peeling propagation characteristics of outer ring of ball bearings based on wear particles analysis
YANG Jinglai, BU Jiali, TONG Wenwei, LIU Dongxu, HAO Yanlong, HE Shan
2024, 39(6): 20230666.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230666
Abstract FullText HTML PDF(4450KB) icon11 icon1
Experiment on dynamic characteristics of squeeze film damper with different groove
HUANG Yanzhong, ZHANG Guanghui, MA Huifang, CHEN Yalong, GONG Wenjie
2024, 39(6): 20210705.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210705
Abstract FullText HTML PDF(2168KB) icon187 icon179
Numerical simulation and test of AlN ceramic jet vane
BAI Haotong, SHI Zhonglun, XUE Haifeng, CAI Hongming
2024, 39(6): 20210698.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210698
Abstract FullText HTML PDF(12970KB) icon43 icon6
Analysis of mechanical properties of SiCp/Al composites based on three-dimensional random meso-model
TIAN Xueliang, XU Ying, WANG Xuemin, CUI Haitao, JIANG Pengchen, ZHANG Hongjian, HAN Qinan
2024, 39(6): 20210687.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210687
Abstract FullText HTML PDF(5972KB) icon16 icon2
Analysis on film flow characteristics of high lifting air static thrust bearings
XIN Xiaocheng, LONG Wei, GAO Hao, WANG Ping, LIU Yunlong
2024, 39(6): 20220415.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220415
Abstract FullText HTML PDF(7487KB) icon28 icon3
Study on installation location of dry friction damper for helicopter supercritical tail drive shaft
SONG Liyao, WANG Dan, CAO Peng, CHEN Bai, ZHU Rupeng
2024, 39(6): 20220409.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220409
Abstract FullText HTML PDF(4141KB) icon23 icon2
Damping characteristics and design method of tubular vortex reducer damper
NIU Nanke, QI Wenkai, XU Zhenghua
2024, 39(6): 20220469.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220469
Abstract FullText HTML PDF(2287KB) icon41 icon2
Rapid identification and monitoring of digital twin wings damage patterns
WANG Ziyi, SU Hua, GONG Chunlin, CAI Yanfang, DING Xuanhe, YANG Yucheng
2024, 39(6): 20220395.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220395
Abstract FullText HTML PDF(8709KB) icon51 icon13
Weld defect detection of Aviation Aluminum alloy based on improved YOLOv8
SU Zhiwei, HUANG Zihan, QIU Fasheng, GUO Chaoyang, YIN Xiaofang, WU Guanhua
2024, 39(6): 20230414.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230414
Abstract FullText HTML PDF(10831KB) icon76 icon19
Experimental study on the outlet temperature distribution of double swirler combustor
MEN Yubin, ZHENG Longxi, CHAI Xin, ZHANG Yi, ZHANG Baohua, MA Hongyu
2024, 39(6): 20230423.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230423
Abstract FullText HTML PDF(3670KB) icon7 icon3
Multi-objective optimization of impingement cooling of concave wall based on NSGA-Ⅱ algorithm
ZHAO Honghua, SONG Shuangwen, WANG Zhikai
2024, 39(6): 20210688.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210688
Abstract FullText HTML PDF(1677KB) icon26 icon6
Investigation on turbine inter-vane combustion performance based on fuel cooled vane
QING Liming, ZHU Jianqin, CHENG Zeyuan
2024, 39(6): 20220388.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220388
Abstract FullText HTML PDF(4140KB) icon34 icon2
Multi-parameters analysis on static bearing load and aerodynamic heat of hydrodynamic gas bearing with axial throughflow cooling
GAO Qihong, SUN Wenjing, WANG Yujie, ZHANG Jingzhou, ZHANG Jingyang, LUO Xinyang
2024, 39(6): 20220393.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220393
Abstract FullText HTML PDF(6176KB) icon35 icon4
Flow field and soot emission characteristics of staged swirling combustor
HU Ge, LI Jianzhong, ZHANG Jingzhou, JIN Wu
2024, 39(6): 20210695.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210695
Abstract FullText HTML PDF(9414KB) icon21 icon5
Effect of converging diverging mixing duct geometric parameters on performance of circularly lobed nozzle ejector
XIAO Changgeng, LIU Youhong, ZHANG Han, CHUN Jie, HUANG Yu
2024, 39(6): 20220404.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220404
Abstract FullText HTML PDF(2165KB) icon25 icon3
Flow field reconstruction and characteristic analysis of dual-throat control vector nozzle based on dynamic mode decomposition
WANG Jianming, LIU Xiaodong, XIA Xuanze, WANG Chengjun
2024, 39(6): 20210679.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210679
Abstract FullText HTML PDF(6993KB) icon16 icon7
Influence of trailing edge designs of squealer tips on aerodynamic performance of high-pressure turbine
JIANG Hongmei, ZHANG Ziyang, LU Shaopeng
2024, 39(6): 20230512.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230512
Abstract FullText HTML PDF(13266KB) icon15 icon5
Numerical simulation analysis of inlet flow field of anti-clockwise main rotor helicopter with twin engine
YANG Liu, LIU Yu
2024, 39(6): 20210697.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210697
Abstract FullText HTML PDF(4689KB) icon25 icon2
Numerical investigation on the energy management strategies of a series hybrid unmanned multirotor aerial vehicle
XU Kai, WANG Buyu, SHUAI Shijin
2024, 39(6): 20220385.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220385
Abstract FullText HTML PDF(3706KB) icon67 icon8
Dynamic accuracy’s evolutionary regularity of angular contact ball bearing based on design parameters
JI Ye, WANG Dongfeng, XUE Yujun, ZHENG Haotian, HAN Tao
2024, 39(6): 20220389.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220389
Abstract FullText HTML PDF(1866KB) icon34 icon6
High-order contact analysis method of spiral bevel gear tooth surface based on ease-off
CHEN Peng, WANG Sanmin, LI Fei
2024, 39(6): 20220400.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220400
Abstract FullText HTML PDF(2013KB) icon30 icon2
Intelligent diagnosis of aviation bearings based on frequency domain features
LI Hongyu, SU Yue, CHEN Kang, WANG Yankai
2024, 39(6): 20220405.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220405
Abstract FullText HTML PDF(5478KB) icon24 icon5
Effect of slot casing treatment on first stall stage of counter-rotating compressor
WANG Lei, GAO Limin, MAO Xiaochen, GUO Yanchao
2024, 39(6): 20220392.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220392
Abstract FullText HTML PDF(13187KB) icon27 icon3
Effect of tooth profile on the leakage and dynamic characteristics of labyrinth seals
YE Qiangsheng, ZHANG Wanfu, ZHOU Qinghui, LI Chun
2024, 39(6): 20220460.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220460
Abstract FullText HTML PDF(9835KB) icon62 icon12
Effect of secondary combustion on the multi-nozzle rocket base thermal environment
ZHOU Zhitan, LI Yiqing, JIANG Ping, BAO Yiying
2024, 39(6): 20210694.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210694
Abstract FullText HTML PDF(24926KB) icon19 icon3
Experiment on film cooling characteristics of dustpan shaped holes at different positions of turbine blade
CHEN Lei, ZHANG Lingjun, WANG Wenxuan, CAO Feifei, LIU Cunliang
2024, 39(5): 20220368.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220368
Abstract FullText HTML PDF(3293KB) icon41 icon12
Hot air supply anti/de-icing test technology in large-scale icing wind tunnel
ZHAO Zhao, XIONG Jianjun, RAN Lin, YI Xian
2024, 39(5): 20210582.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210582
Abstract FullText HTML PDF(2730KB) icon18 icon3
Calculation and test verification of gas-solid coupling pneumatic transport of hail continuous ejection
SUN Ke, SONG Jiangtao, REN Boyang, WANG Huan
2024, 39(5): 20220063.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220063
Abstract FullText HTML PDF(1333KB) icon11 icon2
Influence of injection position on combustion of multi-component fuel scramjet
HUA Yuanfan, LI Shipeng, WANG Ningfei, YU Wenhao, MA Yuanchen
2024, 39(5): 20210569.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210569
Abstract FullText HTML PDF(3102KB) icon21 icon3
Flow field and flame response characteristics of stratified swirl flame with external excitation
SONG Leiyang, YAO Qian, HUANG Xiaofeng, YUAN Li, LI Jianzhong, DENG Yuanhao, TIAN Shize
2024, 39(5): 20220362.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220362
Abstract FullText HTML PDF(12743KB) icon43 icon7
Study on flow and heat transfer performance and entropy generation in concave-convex channel with frustum of a cone
ZHAO Zhen, XU Liang, GAO Jianmin, XI Lei, LI Yunlong
2024, 39(5): 20210585.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210585
Abstract FullText HTML PDF(7467KB) icon30 icon3
Comparison on film cooling of different hole shapes at different blade heights on the suction surface of rotor blade
WANG Lei, LI Haiwang, XIE Gang, ZHOU Zhiyu
2024, 39(5): 20220350.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220350
Abstract FullText HTML PDF(3899KB) icon54 icon10
Numerical decoupling of overall cooling effectiveness based on double-wall cooling structure
LIU Runzhou, LI Haiwang, YOU Ruquan, HUANG Yi, TAO Zhi
2024, 39(5): 20220372.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220372
Abstract FullText HTML PDF(6530KB) icon59 icon34
Numerical simulations on effect of equivalence ratio on flow field in aluminum power/air rotating detonation engines
LI Shiquan, YANG Fan, WANG Yuhui, WANG Jianping, ZHANG Guoqing
2024, 39(5): 20210560.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210560
Abstract FullText HTML PDF(4587KB) icon36 icon12
Cooling and infrared radiation characteristics of diversion shielding at exhaust outlet of double-layer mixing duct
SONG Jian, ZHANG Jingzhou, SHAN Yong
2024, 39(5): 20220374.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220374
Abstract FullText HTML PDF(11624KB) icon34 icon10
Numerical study on coupling effects of particle deposition and film cooling over flat plate surfaces
WU He, HAO Zihan, YANG Xing, FENG Zhenping
2024, 39(5): 20220462.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220462
Abstract FullText HTML PDF(6136KB) icon59 icon11
Effect of nozzle structure and jet parameters on the temperature characteristics of mass injection and pre-compressor cooling
FENG Shuang, LI Baokuan, YANG Xiaoxi, HU Pengfei
2024, 39(5): 20210566.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210566
Abstract FullText HTML PDF(3252KB) icon26 icon4
Experiment on the oxidation and ignition delay characteristics of RP-3 kerosene/oxygen
ZHANG Xinwei, ZENG Wen, HU Bin, YIN Geyuan, ZHANG Yingjia, MA Hongyu
2024, 39(5): 20220381.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220381
Abstract FullText HTML PDF(3789KB) icon35 icon4
Damage evolution and failure mechanism of composite turbine shaft structure
SHA Yundong, HUANG Jingxuan, LUO Li, BAI Xu
2024, 39(5): 20210572.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210572
Abstract FullText HTML PDF(9110KB) icon26 icon10
Rolling bearing fault diagnosis method based on wavelet packet transform and CEEMDAN
LUAN Xiaochi, LI Yanzheng, XU Shi, SHA Yundong
2024, 39(5): 20220473.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220473
Abstract FullText HTML PDF(9719KB) icon79 icon12
Experiment on high-speed sand continuous erosion characteristics of CCF300/QY9511 composite laminates
LIU Lulu, YU Fei, ZHAO Zhenhua, LUO Gang, CHEN Wei
2024, 39(5): 20220375.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220375
Abstract FullText HTML PDF(18947KB) icon46 icon12
Multi-scale parallel topology optimization design method for missile seeker with thermo-dynamic coupling loads
GUO Weichao, LI Hui, LI Bingzhen, KONG Lingfei, LIU Yong, SU Lizheng
2024, 39(5): 20220359.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220359
Abstract FullText HTML PDF(2398KB) icon57 icon8
Transient dynamic response analysis of rotor during shutdown after blade loss
LIU Chang, XU Zili, HUO Shiyu, MU Qinqin, XU Jian
2024, 39(5): 20210571.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210571
Abstract FullText HTML PDF(2529KB) icon22 icon3
Counter-rotating propellers aerodynamic and aerodynamic noise test technology in wind tunnel
CHEN Zhengwu, JIANG Yubiao, ZHAO Yu, LU Xiangyu, TONG Fan
2024, 39(5): 20220476.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220476
Abstract FullText HTML PDF(4380KB) icon71 icon19
Drag and heat flux reduction performance of supersonic vehicle with combination model of aerospike/aerodisk and double jet
XU Yang, CHEN Xuanliang
2024, 39(5): 20220351.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220351
Abstract FullText HTML PDF(8004KB) icon44 icon7
Shape optimization and mechanism of transverse groove for drag reduction based on genetic algorithm
SONG Juzheng, LI Gengyun
2024, 39(5): 20220387.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220387
Abstract FullText HTML PDF(1648KB) icon44 icon11
Calculation method of meshing impact excitation of loaded gear pair
WANG Chengdeng, HE Zeyin, YANG Zhen, WU Hongjian, LIU Wei
2024, 39(5): 20220383.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220383
Abstract FullText HTML PDF(2909KB) icon67 icon8
Study on thermal field characteristics of high speed cylindrical roller bearing under ring lubrication
WANG Yize, LIU Hongbin, MENG Yonggang
2024, 39(5): 20210583.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210583
Abstract FullText HTML PDF(2306KB) icon18 icon4
Influence of machining deviation of curvic couplings tooth surface on fitting state
SUN Shuai, SUN Huibin, FU Xuan, TONG Hao, YAN Cheng
2024, 39(5): 20220365.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220365
Abstract FullText HTML PDF(4228KB) icon52 icon4
Supersonic and transonic airfoil optimization design based on superimposing thickness on suction surface
LIU Shuaipeng, GENG Shaojuan, JIN Yun, LI Xinlong, ZHANG Hongwu
2024, 39(5): 20210577.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210577
Abstract FullText HTML PDF(2000KB) icon18 icon4
Influence of circumferential position of intake struts on rotor blade excitation and vibration
PENG Wei, REN Xiaodong, LI Xuesong, GU Chunwei, WU Hong
2024, 39(5): 20220371.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220371
Abstract FullText HTML PDF(9618KB) icon28 icon4
Gas-centered swirl coaxial injectors spray with variable inner wall structures
GAO Yuchao, CHU Wei, SU Lingyu, JIANG Chuanjin, XIE Yuan, TONG Yiheng
2024, 39(5): 20220360.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220360
Abstract FullText HTML PDF(16552KB) icon49 icon10
Anti-icing test technology of low-flow engine intake components in icing wind tunnel
RAN Lin, XIONG Jianjun, ZHAO Zhao, YI Xian
2024, 39(4): 20210576.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210576
Abstract FullText HTML PDF(2068KB) icon29 icon2
Design parameter analysis of gas/turbo-electric driven distributed propulsion system
WANG Xiaochen, JIA Linyuan, CHEN Yuchun, WANG Yuru
2024, 39(4): 20230460.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230460
Abstract FullText HTML PDF(2075KB) icon25 icon7
Design and dynamic performance analysis of multi-degree-of-freedom flapping wing driving mechanism
ZHANG Hongzhi, SONG Bifeng, SUN Zhongchao, WANG Liang, MAO Liwen, ZHANG Wangwang
2024, 39(4): 20210492.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210492
Abstract FullText HTML PDF(1812KB) icon269 icon112
Efficient aerodynamic prediction method of contra-rotating propellers in axial flight
YUAN Xin, ZHAO Qijun, ZHAO Guoqing
2024, 39(4): 20210567.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210567
Abstract FullText HTML PDF(2777KB) icon37 icon12
Fusion algorithm of multi design points for turboshaft-turbofan variable cycle engine scheme design
REN Cheng, JIA Linyuan, ZHANG Pingping, CHEN Yuchun, YANG Jie
2024, 39(4): 20230564.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230564
Abstract FullText HTML PDF(2204KB) icon44 icon11
Flow characteristics of drag and heat reduction of typical and derived aero-spikes configuration
HE Kun, YUAN Huacheng
2024, 39(4): 20220173.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220173
Abstract FullText HTML PDF(10879KB) icon45 icon3
Analytical aero-structural modeling and optimization method of three-dimensional wing based on CST
YANG Yucheng, SU Hua, GONG Chunlin, GU Liangxian, DING Xuanhe, WANG Ziyi
2024, 39(4): 20220289.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220289
Abstract FullText HTML PDF(3786KB) icon26 icon13
Multi-disciplinary optimization method for high-altitude propellers considering aero-structure
KOU Qihui, WANG Haifeng, JIANG Hongxin, NIE Bo
2024, 39(4): 20220344.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220344
Abstract FullText HTML PDF(1827KB) icon46 icon10
Significance of 40Cr laser quenching process parameters considering transformation induced plasticity
LI Chang, DENG Shuangjiu, GAO Hexin, HAN Xing
2024, 39(4): 20220303.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220303
Abstract FullText HTML PDF(11457KB) icon16 icon6
Experimental investigation on friction and wear characteristics of brush seal bristle
ZHAO Huan, FENG Yuzhong, SUN Dan, ZHANG Guochen, LI Yu, LI Hao
2024, 39(4): 20210490.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210490
Abstract FullText HTML PDF(2743KB) icon22 icon2
Notched fatigue strength prediction of SiCp/Al composites based on the three-dimensional space vector stress field intensity method
XU Ying, YANG Tao, WANG Xuemin, CUI Haitao, HUANG Shen
2024, 39(4): 20220336.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220336
Abstract FullText HTML PDF(4044KB) icon36 icon5
Multiple-model self-calibration extended Kalman filter method
YANG Haifeng, WANG Jinna, WANG Yuxiang
2024, 39(4): 20220245.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220245
Abstract FullText HTML PDF(1380KB) icon30 icon2
Surge identification of a turboshaft engine based on sound pressure signal
YAN Siqi, ZHANG Yun, LI Benwei, LIU Chenguang
2024, 39(4): 20220273.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220273
Abstract FullText HTML PDF(3461KB) icon28 icon4
POD analysis of defect in radiographic testing of metal additive parts
DAI Weijue, AO Bo, LIU Haiqiang, XIA Zhifeng
2024, 39(4): 20210482.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210482
Abstract FullText HTML PDF(2773KB) icon36 icon4
Instantaneous modal parameter identification based on parameter optimized variational mode decomposition
CHEN Xiangxiang, SHI Zhiyu, ZHAO Zongshuang
2024, 39(4): 20220301.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220301
Abstract FullText HTML PDF(14179KB) icon21 icon7
Technical difficulties and development enlightenment of aviation heavy fuel piston engine
ZHAO Zhenfeng, WANG Lei
2024, 39(4): 20220347.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220347
Abstract FullText HTML PDF(4387KB) icon84 icon37
Performance and aviation application of direct ammonia fuel SOFC-GT hybrid system
XU Legen, MAO Junkui, LIANG Fengli, WANG Zaixing, YANG Menglin
2024, 39(4): 20220346.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220346
Abstract FullText HTML PDF(2460KB) icon86 icon18
Construction and validation of reduced reaction mechanism of natural gas
SONG Chenxing, ZENG Wen, CHEN Xiaoxiao, HU Erjiang, CHANG Yachao, MA Hongyu
2024, 39(4): 20220272.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220272
Abstract FullText HTML PDF(3375KB) icon41 icon5
Effects of endwall movement on the aerodynamic performance of cantilevered stators
AN Guangfeng, FAN Zhu, YU Xianjun, LIU Baojie
2024, 39(4): 20210564.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210564
Abstract FullText HTML PDF(5640KB) icon23 icon6
Stress and temperature prediction of aero-engine compressor disk based on multilayer perceptron
WANG Xuemin, XU Jingpei, HE Yun
2024, 39(4): 20220297.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220297
Abstract FullText HTML PDF(2351KB) icon39 icon10
Comparison for radial difference of film cooling performance on suction surface of a rotor blade
WANG Lei, LI Haiwang, XIE Gang, ZHOU Zhiyu
2024, 39(4): 20220349.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220349
Abstract FullText HTML PDF(1926KB) icon48 icon5
Identification of key transfer parameters of rocket engine pressurization system
ZHANG Xiaopu, LI Zhimin, XU Pengli, LI Chunxiao, WANG Zhenjian
2024, 39(4): 20220335.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220335
Abstract FullText HTML PDF(1688KB) icon29 icon2
Effects of baffle on the acoustic mode characteristics of liquid rocket engine combustion chambers
ZHANG Zehao, FAN Zhiwei, DONG Libao, HE Bo, NIE Wansheng
2024, 39(4): 20220352.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220352
Abstract FullText HTML PDF(3431KB) icon40 icon8
Simulation study on precooling process of liquid methane pipeline
CHEN Yu, SUN Dechuan, ZENG Zhuoxiong
2024, 39(4): 20210557.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210557
Abstract FullText HTML PDF(4810KB) icon41 icon10
Research on dynamics of cylindrical roller bearing with circular pockets considering conformal contact
LIU Yanbin, HUANG Jie, LI Xuying
2024, 39(4): 20230288.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230288
Abstract FullText HTML PDF(5744KB) icon58 icon9
Dynamic characteristics of angular contact ball bearings under different preloading mechanisms and interference amount
LI Zhen, WANG Qingshan, WANG Ruihua, QIN Bin
2024, 39(4): 20220334.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220334
Abstract FullText HTML PDF(3967KB) icon58 icon4
Robust cascade LADRC technology for flight altitude simulation of high altitude cell
DAN Zhihong, ZHANG Song, ZHANG Hehong, QIAN Qiumeng, WANG Xin, ZHAO Wei
2024, 39(4): 20220343.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220343
Abstract FullText HTML PDF(1602KB) icon43 icon5
Robust optimization in aero-engine design considering uncertainty of high-pressure turbine performance
WANG Lin, PAN Xu, YANG Kun
2024, 39(4): 20230368.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20230368
Abstract FullText HTML PDF(1614KB) icon43 icon11
【Combustion,Heat and Mass Transfer】
Convective heat transfer characteristics of sparse hole wall in semi-closed narrow channel
LI Yang, LI Wei, CHEN Jingwei, XUE Shulin, YANG Weihua
2024, 39(3): 20220246.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220246
Abstract FullText HTML PDF(3001KB) icon35 icon7
Knock experiments for two-stroke spark-ignition aviation kerosene engine based on DoE method
LIU Rui, HUANG Kaisheng, QIAO Yuan, JI Haocheng, WU Hao
2024, 39(3): 20220146.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220146
Abstract FullText HTML PDF(3809KB) icon91 icon6
Research on nitrogen-enrich air optimal distribution mode based on entropy-weight improvement TOPSIS method
SHAO Lei, PENG Yang, ZHANG Chao, LU Xia, YANG Wenju, HUANG Xuying
2024, 39(3): 20210486.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210486
Abstract FullText HTML PDF(1240KB) icon46 icon7
One-dimensional analysis of unsteady temperature measurement error characteristics of thermocouple
GUO Miaoxin, FENG Qing, CHANG Ran, FAN Guangya, LIN Aqiang, CHEN Yan, LIU Gaowen
2024, 39(3): 20220235.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220235
Abstract FullText HTML PDF(5821KB) icon65 icon24
Multi region compound angle film cooling characteristics on pressure side of turbine guide vane
ZHANG Shen, LI Guoqing, LIU Hao, KANG Zhong, ZHANG Yanfeng, LU Xingen
2024, 39(3): 20220177.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220177
Abstract FullText HTML PDF(6926KB) icon59 icon12
Three-dimensional simulation of combustion instability characteristics in LPP combustor
LI Hao, LIU Yong, ZHANG Xiang, WANG Xuhuai, YANG Chen, LIU Chongyang
2024, 39(3): 20220250.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220250
Abstract FullText HTML PDF(2510KB) icon54 icon16
A self-similarity heat sink with the structure of deflector hole
ZHOU Hua, TANG Wei, ZENG Yun, ZHAO Yang, CHEN Ze, NING Hanyu, DONG Xingwang, ZOU Changcheng
2024, 39(3): 20210475.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20210475
Abstract FullText HTML PDF(9264KB) icon46 icon11
【Aerothermodynamics and Aeroengine Design】
Experiment of the plasma active flow control based on pressure feedback
NIU Zhongguo, LIU Jie, HU Qiuqi, LIANG Hua
2024, 39(3): 20220265.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220265
Abstract FullText HTML PDF(7548KB) icon45 icon5
Integrated attack angle and crosswind characteristics of nacelle-and-fan based on airworthiness compliance
FU Wenguang, GUO Chongjia, SUN Peng, TAO Liquan
2024, 39(3): 20220180.   doi: 10.13224/j.cnki.jasp.20220180
Abstract FullText HTML PDF(8636KB) icon34 icon8
cover

Founded in 1986, monthly

Sponsor: Aviation Industry Corporation of China

Sponsored by: Chinese Society of Aeronautics Beijing University of Aeronautics and Astronautics

ISSN: 1000-8055 CN: 11-2297/V

Elegance of the chief editor

More+

Virtual Special Issue

More+

Download CenterMore+

Contact Us

Postal Code:102206

Tel:010-61716749

Email:JAP@buaa.edu.cn

Website:http://www.jasp.com.cn

Address:

《Journal of Aerospace Power》